Dokument neplatný - zrušen bez náhrady dle Č.j.: 66/2020/11910/mv

Směrnice č.3/2016Č.j. 3SD/922/2016

Směrnice děkanky č. 3/2016 - Stipendia studentů doktorského studia studujících v cizím jazyce

 

Poplatky spojené se studiem v cizím jazyce jsou vymezeny Zákonem o vysokých školách č.111/1998 Sb, par.58, odst.5 a Statutem ČVUT (dále jen poplatek).

Poplatek stanovený ve Statutu ČVUT je uveden ve smlouvě se studentem a je platný po celou dobu jeho studia.

Student je povinen uhradit poplatek vždy před začátkem semestru, odložení může povolit děkan fakulty. Odložení platby může být povoleno vždy maximálně do data následujícího sběru dat ze strany MŠMT.

Neuhrazení poplatku může mít za následek vyloučení ze studia.

Poplatek je vnitřním pravidlem rozdělen mezi pracoviště školitele a fakultu (50% pracoviště školitele, 40% fakulta, 10% oddělení pro vědu a výzkum).

Student, který splní následující podmínky, získá v roce následujícím stipendium v odpovídající výši určeného poplatku:

 

Stipendium pro rokPodmínkaVýše stipendia
odpovídající poplatku
2. rok studiaSložené min. 3 odborné zkoušky 75%
3. rok studiaUkončený studijní blok
Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo recenzovaný článek (uvedeno v databázi VVVS)
 75%
4. rok studiaSložená státní doktorská zkouška (SDZ) 75%

 

Stipendium může být přiznáno studentovi v prezenční formě studia a je vypláceno ze stipendijního fondu Fakulty stavební.

Ustanovení daná touto směrnicí jsou platná od 1. 3. 2016.

Na udělení stipendia není právní nárok.

 

v Praze dne 30. 3. 2016

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka