Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Směrnice děkanky Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Dokument neplatný

SMĚRNICE DĚKANA
PRO REALIZACI DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

 

Článek 1
Preambule

Pravidla pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na fakultách ČVUT obsahuje Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen "SZŘ"). Tato směrnice děkana upravuje podrobnosti podmínek studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále jen "fakulta") ve všech akreditovaných doktorských studijních programech.

 

Článek 2
Průběh studia

 1. Studium v doktorských studijních programech se řídí články 19 až 36 SZŘ.

 2. Studijní blok (čl. 27 SZŘ) se skládá z absolvování 6 povinných odborných předmětů a případně dalších volitelných předmětů, jazykové přípravy a odborné činnosti doktoranda. Studijní blok má povinnost ukončit student v prezenční formě studia do 2 let od počátku studia, student v kombinované formě studia do 3 let od počátku studia.

 3. V rámci jazykové přípravy má každý doktorand studující v českém jazyce povinnost složit zkoušku z anglického jazyka. Absolvování výuky není nutné, pokud doktorand jazyk ovládá a je schopen složit zkoušku dle požadavků katedry jazyků. Doktorand studující v jazyce anglickém má povinnost složit zkoušku z jednoho světového jazyka vyučovaného na katedře jazyků kromě jazyka anglického a jeho rodného jazyka.

 4. Součástí odborné činnosti doktoranda je vypracování písemné studie a rozprava o disertační práci. Konání odborné rozpravy se řídí Pokyny k provádění odborné rozpravy v doktorském studiu na FSv ČVUT v Praze.

 5. Konání Státní doktorské zkoušky (dále jen "SDZ") se řídí čl. 29 SZŘ. Studenti doktorského studia v prezenční i kombinované formě mají povinnost složit SDZ do 4 let od data nástupu do studia (s možným prodloužením maximálně o 1 rok na základě odůvodněné žádosti schválené děkanem). Tato povinnost se týká studentů, kteří zahájili studium po 31. 8. 2013.

 6. Obhajoba disertační práce se řídí čl. 30 SZŘ. Student je povinen dodat spolu s  Žádostí o povolení obhajoby i veškeré přílohy určené ve stanoveném formuláři zveřejněném na webových stránkách FSv.

 

Článek 3
Závěrečná ustanovení

 1. V případech, v nichž o studijních záležitostech rozhoduje děkan, obracejí se na něj studenti se žádostmi zpravidla prostřednictvím proděkana pro vědu a výzkum. Svou písemnou žádost podávají na oddělení vědy a výzkumu.

 2. V případech, které nejsou řešeny SZŘ ani touto směrnicí, jakož i v případech sporných, rozhoduje děkan.

 3. Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana po realizaci studijních programů a státní závěrečné zkoušky na Fakultě stavební ČVUT v Praze (část třetí, studium v doktorských programech, čl. 6, průběh studia) schválenou 13.11.2013.

 4. Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem fakulty dne 4.11.2015.

 5. Tato směrnice nabývá účinnosti od akademického roku 2015/2016.

 

V Praze dne 5.11.2015

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka                    

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:57  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz