Metodický pokyn tajemníkač. 1/2020, v. 2021/03/31


METODICKÝ POKYN TAJEMNÍKA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

k provozu fakulty v omezeném provozu

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento metodický pokyn je vydáván v návaznosti na příkaz děkana ke snížení nákazy koronavirem a upřesňuje jeho působnost. Ustanovení tohoto metodického pokynu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly 1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.
 2. Tento metodický pokyn může být dále upřesňován. To bude prováděno vždy vydáním kompletní nové verze metodického pokynu a zásadní změny budou komentovány v průvodní informaci. Případná nová verze metodického pokynu bude rozesílána na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň bude zveřejňována na webu fakulty.
 3. Tento metodický pokyn doplňuje metodické pokyny proděkanky pro pedagogiku a metodické pokyny proděkana pro vědu a výzkum. V případě rozporu mezi tímto metodickým pokynem a metodickými pokyny proděkanů platí metodické pokyny proděkanů.

 

II. Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Vstup na fakultu je upraven následovně, není-li zpřísněn aktuálním stupněm pohotovosti dle aktuálního příkazu rektora nebo příkazem děkana.
  1. Zaměstnanci pro vstup do fakulty využívají hlavní vchod. V odůvodněných případech (např. provozní potřeby oddělení děkanátu nebo kateder, práce s objemnými břemeny apod.) je možné využít pro vstup do fakulty ostatní vchody, avšak musí být dodrženy veškeré aktuálně platné hygienické požadavky 2.
  2. Vstup studentům na fakultu je umožněn pouze hlavním vchodem. Platí pouze v případě, že vstup studentům na fakultu není zakázán jiným nařízením (zejména metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost). Vstup může být podmíněn registrací na vrátnici nebo včasným nahlášením seznamu příchozích studentů odpovědným zaměstnancem. V takovém případě může být nutné, aby student zazvonil u hlavního vchodu.
  3. Pro vyhodnocení vstupu na fakultu s využitím karty je klíčová role v systému. Kdokoliv, kdo je v systému veden jako zaměstnanec fakulty, bude považován za zaměstnance, a to i v případě, že je zároveň studentem.
  4. Vstup hostů (tuzemských i zahraničních) na fakultu za účelem individuálních návštěv i za účelem společných akcí (aktivity DČ, jednání pracovních skupin, kontrolní komise apod.) je umožněn pouze hlavním vchodem. Platí pouze v případě, že vstup hostům na fakultu není zakázán jiným nařízením.
  5. Každý host se po příchodu musí nahlásit u hlavního vchodu, kde se zapíše do knihy návštěv a převezme si ho odpovědný zaměstnanec. Ten také za hosta zodpovídá a po skončení návštěvy ho musí vyprovodit ven z budovy fakulty.
 2. Setkávání na fakultě je upraveno takto:
  1. Pracovní kolektiv. Za pracovní kolektiv se považují zaměstnanci, kteří spolu standardně na denní bázi přicházejí do styku v rámci pracovního procesu. Pracovním kolektivem není kolektiv, kde jsou současně přítomni běžně se potkávající zaměstnanci a zaměstnanci nebo hosté, kteří se standardně nepotkávají na denní bázi. Za pracovní kolektiv se dále považují kolektivy, shromažďující se v rámci investičních akcí nebo v rámci provádění kontrol grantů a jiné činnosti fakulty.
  2. Setkání mimo pracovní kolektiv a mimo povolených pedagogických aktivit se může účastnit maximálně tolik osob, kolik vyplývá z vládního stupně opatření PES na území Prahy (stupeň dle webu ČVUT). Setkání většího množství osob může být povoleno po předchozím projednání tajemníkem fakulty (petr.matejka@cvut.cz)
  3. Při setkání je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost při jednání alespoň 2 metry, lépe však 3 metry.
  4. Pokud se v rámci pracovního kolektivu potkává více než 10 lidí, je nutné setkání dopředu nahlásit na STPS za účelem evidence a pro zajištění případné desinfekce prostor (josef.steffel@fsv.cvut.cz). Odpovědný zaměstnanec také zodpovídá za dodržování všech pokynů STPS po celou dobu konání setkání všemi účastníky.
  5. Jednání orgánů fakulty může probíhat formou videokonferencí, telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam. O použití těchto metod rozhodují dotčené orgány. Rozhodnutí musí být v souladu s aktuálním příkazem rektora a aktuálním stupněm pohotovosti.
 3. Pracovní cesty jsou upraveny následovně:
  1. Tuzemské pracovní cesty (včetně účasti na konferencích, školeních, SZZ na jiných univerzitách apod.) jsou povoleny za předpokladu, že akce probíhá v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy.
  2. Zahraniční pracovní cesty (včetně účasti na konferencích apod.) jsou povoleny, ale jejich umožnění bude podrobněji posuzováno na zahraničním oddělení a může být zakázáno na základě míry rizika, které ze zahraniční cesty vyplývá. Je doporučeno záměr dopředu předjednat. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy a dodržovat platná vládní nařízení.
  3. V rámci schvalování pracovní cesty může zaměstnanec požádat o přidělení respirátorů. Rozhodnutí o přidělení respirátorů je v gesci Referátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (eva.steffelova@fsv.cvut.cz, do předmětu uvádějte "Žádost o respirátor").
 4. Doplňková činnost
  1. Akce doplňkové činnosti musí být realizovány s aktuálně platnými nařízeními vlády (PES) a příkazem rektora (zejména ve smyslu dodržení bezpečnostních opatření a omezení maximálního množství účastníků).
  2. Akce CŽV dle zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. navíc musí být v souladu s aktuálně platným metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost.
 5. Pracovně-právní oblast:
  1. V maximální možné míře je využíváno možnosti práce z domova.
  2. Práci z domova povoluje zaměstnanci jeho přímý nadřízený v závislosti na charakteru práce a schopnosti zaměstnance tuto práci z domova vykonávat. U neakademických pracovníků (i u nově navázaných pracovních poměrů) musí být v rámci pracovního poměru uzavřena dohoda o možnosti práce v režimu práce z domova (Home Office).
  3. V případě karantény zaměstnance záleží na vedoucím pracovníkovi, zda je zaměstnanec schopen vykonávat svou práci z domova v režimu Home Office. Podle toho může být práce vykonávána tímto způsobem. V opačném případě zaměstnanec nastupuje pracovní neschopnost a musí doložit Potvrzení o pracovní neschopnosti.
  4. Potvrzení zaměstnanci o místě výkonu práce (v případě, že je třeba) vystavuje osobní oddělení.
 6. Regionální působnost:
  1. Tento pokyn se vztahuje na veškerá pražská pracoviště FSv.
  2. Štola Josef se řídí aktuálně platnými nařízeními v daném regionu (zejména nařízení krajské hygienické stanice) a dalšími nadřízenými předpisy (zejména aktuálním příkazem rektora, příkazem děkana a souvisejícím metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost). Bezpečnostní opatření je doporučeno zavádět v duchu tohoto metodického pokynu. V případě nejasností kontaktujte tajemníka fakulty (petr.matejka@cvut.cz).
  3. Výuková střediska Mariánská a Telč se řídí aktuálně platnými nařízeními v daném regionu (zejména nařízení krajské hygienické stanice) a dalšími nadřízenými předpisy (zejména aktuálním příkazem rektora, příkazem děkana a souvisejícím metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost). V případě nejasností kontaktujte tajemníka fakulty (petr.matejka@cvut.cz).
 7. Další obecná opatření:
  1. V prostorách fakulty je nutné nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor (typu FFP2/KN95) 3. Tuto ochrannou pomůcku je možné odložit, pokud v blízké přítomnosti zaměstnance není žádný další zaměstnanec.
  2. Je povinností každého studenta a zaměstnance dodržovat hygienu rukou (na všech toaletách je speciální desinfekční mýdlo, nejen rizikové plochy jsou na fakultě důsledně a pravidelně čištěny).
  3. Po vstupu do budovy fakulty je přikázáno použít desinfekci rukou. Desinfekce bude umístěna u hlavního vchodu a na dalších vybraných místech fakulty.
  4. V případě podezření na nákazu koronavirem, nařízené karanténě nebo prokázaném onemocnění musí student i zaměstnanec postupovat dle platných vládních nařízení, aktuálně platných instrukcí ČVUT (na internetových stránkách https://www.cvut.cz) a zároveň o tomto stavu informovat koordinátora za Fakultu stavební (eva.steffelova@fsv.cvut.cz). V případě nařízené karantény nebo prokázaném onemocnění je navíc studentům i zaměstnancům zakázaný vstup na fakultu.
  5. V případě třeba i jen běžného nachlazení raději zůstane zaměstnanec pracovat z domova. Tuto možnost bude konzultovat se svým nadřízeným, který může práci z domova umožnit. V případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. dušnost, kašel, horečka apod.) je zakázáno vstupovat do budovy fakulty a setkávat se s ostatními zaměstnanci a studenty.
  6. Funkční celky fakulty jako je bufet, čítárna, studovna, FIT centrum, papírnictví apod. budou otvírány na individuální bázi, řešení budou diskutována mezi provozovatelem a vedením fakulty.
  7. Zaměstnancům se doporučuje pravidelně absolvovat antigenní testování, a to buď na k tomu určených místech (hrazeno ze zdravotního pojištění) nebo na ČVUT (pakliže bude tato možnost dostupná). V závislosti na situaci může být testováním podmíněn vstup do prostor fakulty.

 

III. Dočasná a přechodná ustanovení

 1. Od 10. 3. 2021 bude fakulta pro své zaměstnance zajišťovat možnost testování antigenními testy.
  1. Testy budou zaměstnancům předávány individuálně.
  2. Zaměstnanec je povinen informovat zaměstnavatele o výsledku provedeného testu, zaměstnavatel povede související evidenci 4.
  3. Vzhledem k omezené dostupnosti testů může dojít k vyčerpání skladových zásob. V takovém případě musí zaměstnanec v případě potřeby testu využít jiných možností (např. veřejného systému testování).
  4. Test bude poskytován primárně těm zaměstnancům, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytně nutná pro chod fakulty. Ostatním zaměstnancům je v souladu s platnými nařízeními vlády doporučeno využít režimu práce z domova.
 2. Od 17. 3. 2021 bude nad rámec standardních omezení mohou vstupovat do prostor fakulty pouze ti zaměstnanci, kteří splňují požadavky, uvedené v čl. IV, odst. (2) aktuálního příkazu rektora 5, kde je specifikován i způsob prokazování této skutečnosti formou aplikace.
 3. Od 6. 4. 2021 jsou studenti 6 při vstupu na fakultu za účelem konzultace povinni prokázat se konzultujícímu pedagogovi formou čestného prohlášení nebo jiného potvrzení, že:
  1. mají nejvíce 3 dny starý negativní POC antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
  2. nebo v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň u nich uplynula doba izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
  3. nebo absolvovali očkování před více než 14 dny (druhou dávku v případě dvoudávkového očkovacího schématu).

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tento metodický pokyn nahrazuje předchozí verzi metodického pokynu tajemníka 1/2020 k provozu fakulty v omezeném provozu, verze 2021/03/17.
 2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 31. 3. 2021.

 

Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník fakulty

 


1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod.

 

2 Jedná se zejména o povinnost nosit zábranu pro šíření kapénkové infekce a použít při vstupu do budovy desinfekci rukou.

 

3 Přesně dle bodu 1 mimořádného opatření vlády č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

 

4 Dle mimořádného opatření vlády č.j. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN

 

5 Nejvíce 7 dní starý negativní test, prodělané onemocnění v posledních 90 dnech nebo certifikát o provedeném očkování před více než 14 dny, přesně však dle mimořádného opatření vlády č.j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN

 

6 Týká se všech studentů, zejména tedy studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia bez pracovně-právního vztahu s fakultou (pak je na studenty pohlíženo jako na zaměstnance).