Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkumč. 1/2020, v. 2020/09/21


METODICKÝ POKYN PRODĚKANA PRO VĚDU A VÝZKUM
FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

k provozu fakulty v omezeném provozu

 

Preambule

 1. Tento pokyn se vydává v návaznosti na Příkaz rektora č. 18/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem a Příkaz děkana č. 6/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 21.9.2020. Ustanovení tohoto metodického pokynu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly 1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.
 2. Dokument popisuje postup při narušení standardní kontaktní výuky v průběhu zimního semestru akademického roku 2020/2021 v souvislosti s koronavirovou pandemií. Je závazný pro vyučující a studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 

Článek I.
Opatření vedoucí k zajištění plynulého průběhu výuky zimního semestru akademického roku 2020/2021 v případě nutnosti omezit kontaktní formu výuky na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 1. Pro všechny předměty musí být garanty jednotlivých předmětů zajištěno zveřejnění základních studijních podkladů ve formě digitálních podkladů přístupných studentům nebo odkazů na veřejně přístupné zdroje. V souladu s Příkazem rektora jsou napříč ČVUT využívány výhradně následující nástroje: emailová komunikace, MS Teams, Moodle. Pro založení kurzu v Moodle je třeba kontaktovat Ing. Petra Soukupa, Ph.D.
 2. V každém předmětu budou studenti nejpozději na první vyučovací hodině informováni svými vyučujícími, jakým způsobem bude zajištěna výuka daného předmětu v případě nutnosti omezení kontaktní formy výuky a jakým způsobem bude vyučující se studentem komunikovat.
 3. V případě omezení kontaktní výuky budou využity nástroje distanční výuky (výuky on-line).
 4. Nebude-li moci student z objektivních důvodů plnit své studijní povinnosti kvůli omezení kontaktní výuky ze strany fakulty, bude svou situaci bez prodlení řešit s garantem předmětu.
 5. O realizaci výuky předmětů v době omezení kontaktní výuky rozhodují vedoucí příslušných kateder.
 6. Student musí mít i v době omezené kontaktní výuky možnost domluvit si s vyučujícím online nebo kontaktní individuální konzultaci.

 

Článek II.
Omezená přítomnost členů akademické obce ve výuce

 1. Není-li možná osobní přítomnost studentů ve výuce z důvodu nucené karantény nebo omezené možnosti vstoupit na území ČR v souvislosti s pandemií koronaviru, osobní neúčast studenta na hodině se nepokládá za absenci.
 2. Není-li možná osobní přítomnost studentů ve výuce z důvodu onemocnění koronavirem a zdravotní stav studenta je takový, že mu umožňuje věnovat se studiu, může požádat student vyučujícího o individuální distanční výuku formou samostudia a vyučující mu je povinen vyhovět.
 3. V případě, že je v nucené karanténě převažující skupina studentů, přechází vyučující povinných a povinně volitelných předmětů na distanční formu výuky (výuku on-line) pro danou skupinu nebo pro celý ročník.
 4. V případě, že se vyučující nebude moci osobně účastnit výuky v souvislosti s pandemií koronaviru, může vyučující využít nástrojů pro distanční výuku a realizovat výuku z domova. Pokud není možné realizovat výuku distančně, musí být vedoucím katedry stanoven jiný vyučující, který výuku převezme.

 

Článek III.
Studium v zahraničí

 1. Studentům, kteří studují v zahraničí, je doporučeno:
  1. pojistit se pro případ onemocnění koronavirem,
  2. disponovat vždy takovými finančními prostředky, které jim umožní případný rychlý návrat do vlasti,
  3. preventivně si zajistit lékařskou péči.
  Doporučení se týká jak studentů, kteří nejsou občany ČR a studují na Fakultě stavební ČVUT v Praze, tak studentů, kteří jsou občany ČR a vyjeli na zahraniční pobyt.

 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

 1. Metodický pokyn je platný od 21. 9. 2020 do 31. 12. 2020.
 2. Metodický pokyn může být upřesněn dalšími předpisy týkajících se opatření proti šíření nákazy koronaviru.

 

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák
proděkan pro vědu a výzkum


1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod.