Opatření děkana č. 2/2020Č.j. 2OD/921/2020

ZÁPIS DO LETNÍHO SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

 

Pro pokračování ve studiu musí být všichni studenti bakalářského a magisterského studia zapsáni do letního semestru. Pro studenty v prvním roce studia platí podmínka získat za první semestr minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu (bc.: 15, mgr.: 20).

 

I. Přehled termínů


Před zahájením výuky letního semestru:

 1. ZÁPIS PŘEDMĚTŮ   od út 28. 1. 2020 16.00 h. do uzavření zápisu studentem v IS KOS. Po uzavření zápisu mohou studenti měnit předměty pouze osobně na studijním odd. fakulty. Zápis předmětů není podmíněn složením všech zkoušek zimního semestru.

 2. VOLBA ROZVRHOVÝCH HODIN U PŘEDMĚTŮ   28. 1. 2020 – 14. 2. 2020 15.00 h.
  Během prvního týdne tohoto období probíhá v IS KOS postupné zpřístupňování rozvrhu studentům "po vlnách" v závislosti na studijním průměru studenta. Zpřístupnění rozvrhu není podmíněno složením všech zkoušek zimního semestru.

 3. ZÁPIS STUDENTA DO STUDIA LETNÍHO SEMESTRU
      28. 1. 2020 16.00 h. – 14. 2. 2020 15.00 h.
  elektronicky v IS KOS prostřednictvím tlačítka "UZAVŘÍT ZÁPIS"

  Student se může zapsat i bez složení všech zkoušek zimního semestru, i bez zapsání konečné skladby předmětů letního semestru – předměty lze změnit na studijním oddělení i po uzavření zápisu (např. připsat předmět Bakalářské práce).

Po zahájení výuky letního semestru:

 1. ZMĚNY PŘEDMĚTŮ PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU na studijním oddělení pro zapsané studenty   17. 2. 2020 8.30 h. – 28. 2. 2020 11.00 h.

 2. ZMĚNY ROZVRHOVÝCH HODIN PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU u zapsaných předmětů ze strany studenta v IS KOS
  17. 2. 2020 7.00 h. – 28. 2. 2020 11.00 h.

 3. DODATEČNÝ ZÁPIS DO SEMESTRU MIMO STANOVENÝ TERMÍN   17. 2. 2020 – 19. 2. 2020 na studijním oddělení (za poplatek Kč 500,- dle Příkazu rektora 5/2019).

 

II. Popis jednotlivých kroků zápisu


A)   ZÁPIS PŘEDMĚTŮ v IS KOS PŘED ZAHÁJENÍM SEMESTRU
Při zahájení zápisů mají studenti v IS KOS nastavenou skladbu povinných předmětů příslušného semestru; povinně volitelné a volitelné předměty si student do IS KOS zapíše samostatně dle své volby v souladu se svým studijním plánem. Každý student má možnost si v IS KOS individuálně předměty rušit či připisovat a to až do použití tlačítka "Uzavřít zápis". Stisknutím tlačítka "Uzavřít zápis" se student zapíše do semestru a poté je možné měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení fakulty.

Zápis návazných předmětů:

 1. fakultou není studentovi v IS KOS předem nastaven návazný předmět XX2, pokud student neměl v době hromadného nastavování předmětů absolvovaný předchozí předmět XX1,
 2. pokud má nebo bude mít student absolvovaný předmět XX1, zapíše si předmět XX2 v IS KOS individuálně,
 3. pokud nemá student absolvovaný předmět XX1 na první zápis, zapíše si jej do letního semestru znovu, k němu si pak může (ale nemusí) zapsat i předmět XX2. Pro složení zkoušky z XX2 je nutné minimálně den předem absolvovat zkoušku z XX1, tj. nesloží-li student zkoušku z předmětu XX1, nemůžete skládat ani zkoušku z předmětu XX2

Kapacita předmětů, kapacita rozvrhových hodin předmětu:
V IS KOS je rozlišována kapacita předmětu a kapacita rozvrhových hodin předmětu.
Kapacita povinných předmětů v IS KOS je fakultou centrálně nastavována tak, aby si povinný předmět mohl v IS KOS zapsat každý student, který má tento předmět v předepsaném studijním plánu.
Pokud si student z kapacitních důvodů nemůže některý povinný předmět zařadit do rozvrhu (neplatí pro povinně volitelné předměty), musí si povinný předmět zapsat do IS KOS bez rozvrhu. Po ukončení řádných zápisů bude kapacita rozvrhu povinných předmětů upravena a student si předmět do rozvrhu zařadí v prvních dnech výuky.
O kapacitě povinně volitelných a volitelných předmětů rozhoduje příslušná katedra.

Zápis předmětu Tělesná výchova: student si zapisuje do IS KOS daný kód předmětu, dále je nutné zvolit sport a konkrétní výukové hodiny na www.utvs.cvut.cz. Rozvrhová hodina tělesné výchovy zvolená na www.utvs.cvut.cz se studentovi nepromítne do rozvrhu v IS KOS.

Po uplynutí 2. týdne výuky letního semestru, tj. od 28. 2. 2020 11.00 hod. se všechny předměty zapsané v IS KOS stávají závaznými bez ohledu na to, zda má student u předmětů přiřazen rozvrh.

B)   VOLBA ROZVRHOVÝCH HODIN V IS KOS PŘED ZAHÁJENÍM SEMESTRU
Každý student má možnost si v IS KOS individuálně měnit časový rozvrh všech předmětů v návaznosti na volné kapacity rozvrhu. Při zahájení zápisů mají studenti v IS KOS fakultou nastavený rozvrh povinných předmětů příslušného semestru. V rámci řádného zápisu neplatí žádné lhůty pro propadání nastaveného rozvrhu.
Zrušení nastaveného rozvrhu ze strany fakulty po uplynutí řádného termínu zápisu:
Studentům nezapsaným do 14. 2. 2020 15.00 hod. do studia letního semestru bude tento den po 16. hodině zrušen rozvrh předmětů v IS KOS. Důvodem je uvolnění rozvrhových kapacit předmětů pro zapsané studenty.

Postupné otevírání přístupu do rozvrhu:
Přístup do rozvrhu bude otvírán studentům postupně po vlnách, vždy pro skupinu studentů s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů za poslední dva semestry. První skupině s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů bude zápis do rozvrhu otevřen 28. 1. 2020 po 16. hodině.
KOS při zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů.
První zpracování proběhne 28. 1. od 16 hodin, další vždy následující den od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali tímto odpoledním nebo nočním zpracováním dat přístup do rozvrhu, je zaslán ihned informační e-mail, tzn. tito studenti mají v době obdržení e-mailu již tvorbu rozvrhu přístupnou. Přístup bude rozdělen do 5 vln, od 2. 2. bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru. Výpočet váženého počtu kreditů viz níže část III, odst. 1.
Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži, studentům nastupujícím po přerušení do studia umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě předchozího projednání.

C)   ZÁPIS STUDENTA DO STUDIA LETNÍHO SEMESTRU
Studenti se zapisují v IS KOS elektronicky prostřednictvím tlačítka "UZAVŘÍT ZÁPIS".
Zápis je možno provést i bez složení všech zkoušek zimního semestru i bez zapsání konečné skladby předmětů letního semestru. Zápis není možno provést v IS KOS pokud student nesplňuje podmínky pro pokračování ve studiu, např. nesložený předmět na druhý zápis, nesplnění minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu.
Nemůže-li se student zapsat elektronicky v IS KOS, je nutné zápis vyřídit v termínu řádných zápisů na studijním oddělení fakulty (např. zápis mgr. studentů do 2. semestru při absolvování zahraničního studijního pobytu v 1. semestru studia).
Poslední možnost se řádně zapsat má student na studijním oddělení 14. 2. do 11.00 hodin, v IS KOS 14. 2. 2020 do 15.00 hodin.

D)   ZMĚNY PŘEDMĚTŮ PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU
První dva týdny výuky v semestru mají zapsaní studenti možnost osobně na studijním oddělení zrušit zapsaný předmět, případně zapsat předmět jiný.

E)   ZMĚNY ROZVRHOVÝCH HODIN PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU
První dva týdny výuky v semestru mají zapsaní studenti možnost měnit individuálně v IS KOS rozvrhové hodiny u zapsaných předmětů v návaznosti na volné kapacity rozvrhu.

F)   DODATEČNÝ ZÁPIS DO STUDIA MIMO STANOVENÝ TERMÍN
probíhá 17. – 19.2. na studijním oddělení za poplatek Kč 500,- dle Příkazu rektora 5/2019.
Upozornění: Studentům nezapsaným do 19. 2. 2020 bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností. Pro případný zápis po tomto datu je nutné podat v souladu se Studijním a zkušebním řádem ČVUT čl. 13 odst. 4 děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení písemnou omluvu ze zápisu s uvedením důvodu.

 

III. Poznámky


1. Výpočet váženého počtu kreditů pro přístup do rozvrhu
pro každého jednotlivého studenta se provádí jako součet hodnot (4-ZNAMKA)*KREDITY pro všechny úspěšně absolvované předměty (A=1 B=1,5 C=2 D=2,5 E=3 F=4, zápočet se počítá jako 3, předměty uznané z předchozího studia se nehodnotí).

2. Aktuální informace o přístupu studentů do IS KOS jsou zveřejňovány na webové stránce fakultního Výpočetního a informačního centra viz www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php.
Základní informace o IS KOS z Výpočetního a informačního centra Rektorátu ČVUT (správce komponenty) viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/kos/.

3. Po dobu řádných zápisů, tj. do 14. 2. 2020 platí standardní úřední hodiny studijního oddělení jako v průběhu semestru. První dva týdny výuky letního semestru platí rozšířené úřední hodiny studijního oddělení.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan

17. ledna 2020