Opatření děkana č 3/2020Č.j. 3OD/923/2020


OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů,
kteří v akademickém roce 2020/21 vyjíždí na zahraniční studijní pobyt

 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

Celková výše finančních prostředků uvolňovaná pro akademický rok 2020/21 na tento typ stipendia činí 800 000 Kč z prostředků fakulty.

Výše příspěvku fakulty činí 50 % z příspěvku přiděleného rektorátem ČVUT pro zahraniční výjezd.

Uchazeči o stipendium žádají prostřednictvím žádosti, kterou dodají:

  • buď osobně
  • nebo prostřednictvím pošty
  • nebo mailem naskenovanou s podpisem studenta na zahraniční oddělení fakulty, kontaktní osobě Jitce Řeháčkové na adresu jitka.rehackova@fsv.cvut.cz.

Obsah žádosti:

  • prohlášení, že student vyjíždí na svůj zcela první studijní pobyt, pokud nebude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree",
  • informace, zda bude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree."

Termín zahájení podávání žádostí: 1. 2. 2020
Termín ukončení podávání žádostí: 15. 11. 2020
Termín rozhodnutí děkana o přidělení stipendií: průběžně, nejdéle však 15. 12. 2020.
Žádosti se vyhodnocují průběžně vždy k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 1. 12. 2020. O výsledném rozhodnutí budou studenti informováni písemně.

O stipendium mohou žádat studenti, kteří:

  • vyjíždí na svůj první minimálně semestrální zahraniční pobyt,
  • mají vážený studijní průměr do 1,8 včetně za celé aktuální studium,
  • mají splněny všechny kredity předepsaného studijního plánu.

Studenti, kteří budou studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree", budou upřednostněni (na žádosti pro druhý rok studia se podmínky váženého studijního průměru ani splněných kreditů nevztahují).

Stipendium získají všichni přihlášení studenti až do vyčerpání přidělených finančních prostředků pro akademický rok 2020/21. V případě, že splní podmínky udělení stipendia více uchazečů, ale nebude dostatek finančních prostředků k pokrytí všech těchto žádostí, bude výsledné pořadí uchazečů dáno váženým studijním průměrem.

Stipendium bude vypláceno:

  • průběžně, dle výše uvedených termínů pro vyhodnocení žádostí
  • jednorázově na účet studenta uvedeném v IS KOS a v žádosti.

Stipendium je stanoveno jako měsíční částka. Nárok na stipendium vzniká prvním dnem zahraničního studijního pobytu a zaniká posledním dnem zahraničního studijního pobytu. Stipendium bude vypláceno pouze za ty měsíce, ve kterých student stráví minimálně 20 dní na zahraničním studijním pobytu.

Pokud student nesplní požadavky na ukončení a uznání studia v zahraničí, může mu být na základě rozhodnutí děkana buď celé stipendium, nebo jeho část odebráno a student bude muset tuto částku vrátit.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan
Praha 30. ledna 2020