Opatření děkana č 4/2020Č.j. 4OD/921/2020

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

pro studenty bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství"

 

Podle čl. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze vyhlašuji

výběrové řízení

na zařazení studentů 2. ročníku bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství" do studijních oborů

3608R008Konstrukce pozemních staveb - C
3647R013Konstrukce a dopravní stavby - K
3647R015Vodní hospodářství a vodní stavby - V
3904R007Inženýrství životního prostředí - Z
3647R014Management a ekonomika ve stavebnictví - E
3607R045Příprava, realizace a provoz staveb - L
3647R023Požární bezpečnost staveb - Q

 

Výběrové řízení bude probíhat v období od 16. 3. 2020 do 31. 3. 2020 včetně.

Studenti projeví zájem o studijní obor na samostatné stránce ve webovém rozhraní systému KOS volbou pořadí tří studijních oborů. Pořadí oborů lze zadat a případně měnit kdykoliv během výše uvedeného období, přihlíží se pouze k zadanému pořadí oborů na prvních třech místech platnému v okamžiku uzavření výběrového řízení. Způsob volby studijního oboru je zveřejněn na webové stránce fakulty (www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php).

Účast ve výběrovém řízení je povinná pro všechny studenty druhého ročníku programu Stavební inženýrství. Student, který se výběrového řízení nezúčastní, bude zařazen do studijního oboru s volnou kapacitou.

Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží k zájmu studentů o studijní obor, jejich studijním výsledkům v 1. až 3. semestru a ke kapacitním možnostem jednotlivých oborů.

Studijní výsledky jsou dány poměrem: počet splněných kreditů / vážený studijní průměr. Studentům, kterým byly uznány některé předměty z předcházejícího studia, budou do studijních výsledků zahrnuty předměty pouze 1. až 3. semestru doporučeného časového plánu studia a při vyhodnocení výběrového řízení bude přihlédnuto k jejich předcházejícímu studiu.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 9. 4. 2020 na webové stránce fakulty. Rozhodnutí děkana o zařazení studenta do studijního oboru je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan

Praha 26. února 2020