Opatření děkana č 7/2020 – I. úplné zněníČ.j. 7OD/921/2020

Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky
do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/21

 

Vyhlašuji mimořádný termín přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů:

  • Stavební inženýrství
  • Architektura a stavitelství
  • Geodézie a kartografie
  • Stavitelství
  • Civil Engineering (výuka v anglickém jazyce)

 

Pro mimořádný termín přijímací zkoušky platí následující termíny:

Termín podávání přihlášek1. 6. – 31. 7. 2020
Termín přijímací zkouškyzrušuje se
Termín přijímací zkoušky z architektury bez osobní účasti uchazečů pro program Architektura a stavitelství na základě zaslání (v digitální podobě) výtvarných prací, prohlášení o autorství a dokumentů dokládající zájem o studium architektury31. 8. – 4. 9. 2020
Termín pro digitální zaslání výtvarných prací, prohlášení o autorství a dokumentů dokládající zájem o studium architektury v digitální podobě e-mailem na adresu uchazec@fsv.cvut.cz *)1. 7. – 15. 8. 2020
Termín pro úhradu poplatku spojeného s přijímacím řízením31. 7. 2020
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (tento termín neplatí pro maturitu v září).
V případě maturity v září: ihned po obdržení matur. vysvědčení, nejpozději 14. 9. 2020
31. 7. 2020
Termín pro doručení nostrifikační doložky nebo potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka7. 9. 2020
Termín zápisu do studia 1. ročníku10. 9. 2020

*)
Předmět e-mailu:   Architektura Bc
Obsah e-mailu:   1. Jméno a příjmení 2. Kód přihlášky
Příloha e-mailu:   1 x souborné pdf obsahující 1 motivační práci, minimálně 3 výtvarné práce, prohlášení o autorství a další dokumenty dokládající zájem o studium architektury, maximální velikost přílohy 30 MB.

Postup při podávání přihlášky, průběh přijímacího řízení a detailní informace k přijímací zkoušce naleznete ve Směrnici děkana 7/2019.

Přijímání uchazečů ke studiu v rámci mimořádného termínu se řídí

Přihlášky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím databáze prihlaska.cvut.cz; netisknou se, nezasílají se v listinné podobě na fakultu.

 

Aktualizováno dne 13. 5. 2020 v souvislosti s opatřením děkana o prominutí všem uchazečům přijímací zkoušky z matematiky a o digitální podobě zkoušky z architektury u bakalářských studijních programů.

 

7. dubna 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v. r.
děkan