Opatření děkana č 10/2020 – I. úplné zněníČ.j. 10OD/921/2020

I. úplné znění

Mimořádná opatření pro ověřování studijních výsledků
ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2019/2020

 

V souladu se zákonem č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, platnými mimořádnými opatřeními Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem, Příkazem rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků a případných předpisů, které tento příkaz nahrazují a metodickými pokyny prorektora ČVUT pro bakalářské a magisterské studium vydává děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze mimořádná opatření pro ověřování studijních výsledků ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2019/2020.

 

1. Zápočet a klasifikovaný zápočet

 1. Ověřování studijních výsledků formou zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu bude probíhat výhradně distančně:
  - na základě prezence v rámci bezkontaktní výuky
  - na základě samostatně vypracované práce (specifickou formou samostatně vypracované práce je on-line test)
 2. Termíny a způsob pro odevzdání prací stanovuje garant předmětu v součinnosti s vedoucím příslušné katedry, která předmět zajišťuje.
 3. Pokud student nebude moci předepsaným způsobem odevzdat samostatně vypracovanou práci, umožní mu vyučující individuální způsob odevzdání.

 

2. Zkoušky

 1. Zkoušky budou probíhat v maximální možné míře distančním způsobem za využití možností
  - video-hovorů pro ústní zkoušení (doporučena aplikace MS Teams),
  - testování prostřednictvím elektronických platforem u písemného zkoušení (doporučeno využít Moodle nebo MS Teams),
  - kombinací předchozích možností.
  U předmětů, kde je to možné a účelné, může být přímé zkoušení nahrazené zpracováním individuálně zadané samostatné práce.
 2. Předměty, které mohou být zkoušeny kontaktně, jsou stanoveny děkanem a jejich seznam je uveden v příloze tohoto opatření.
 3. Pro realizaci kontaktního zkoušení platí vždy aktuální hygienická pravidla.
 4. Za organizaci zkoušek kontaktní formou a dodržení všech hygienických a bezpečnostních opatření zodpovídá garant předmětu v součinnosti s vedoucím příslušné katedry, která předmět zajišťuje.
 5. Kontaktní zkoušení bude centrálně rozvrhováno, může probíhat od 25. 5. až 3. 7. 2020 a od 31. 8. do 18. 9. 2020.
 6. Způsob zkoušení je závazný pro celé zkouškové období. V odůvodněných případech může student požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení FSv) o individuální změnu způsobu konání zkoušky.
 7. Pokud se student nemůže z objektivních důvodů daného způsobu zkoušení účastnit (například technické problémy, zdravotní důvody či komplikovaná životní situace v souvislosti s koronavirovou krizí), může student požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení FSv) o individuální prodloužení zkouškového období až do konce zkouškového období zimního semestru akademického roku 2020/2021.
 8. Vzhledem k tomu, že se mimořádně ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2019/2020 mění způsob ověřování studijních výsledků, prodlužuji studentům možnost mimořádně si zrušit zápis předmětů v letním semestru akademického roku 2019/2020 dle podmínek uvedených v Opatření děkana č. 9/2020 do 7. 5. 2020.

 

3. Státní závěrečné zkoušky

 1. Státní závěrečné zkoušky (dále SZZ) budou probíhat v maximální možné míře kontaktní formou, polokontaktní formu na základě žádosti vedoucího katedry povoluje děkan. Student může v odůvodněných případech individuálně požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení FSv) o změnu způsobu konání SZZ na distanční formu.
 2. SZZ budou veřejné, pokud nebude překročen limit 15 osob v místnosti. Při překročení tohoto limitu budou SZZ probíhat s vyloučením veřejnosti. V souladu s odst. 1 § 5 zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 bude pořízen zvukový nebo zvukový a obrazový záznam o průběhu konání SZZ, který bude archivován na katedře organizující SZZ po dobu 5 let.
 3. Článek 6 odst. 2 Směrnice děkana č.4/2019 Pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze upravuji následovně:
  Mezi členy komise pro obhajobu závěrečných prací nemusí být významný odborník, který není zaměstnancem ČVUT.
 4. Ústní zkoušky z tematických okruhů a obhajoba závěrečné práce mohou probíhat pro daný studijní obor společně před stejnou komisí a ve stejném termínu. Členy zkušební komise musí být zkoušející pro daný tematický okruh, k němuž je student přihlášen.
 5. Student se výsledek zkoušky dozví bezprostředně po zkoušení a nebude se déle bezdůvodně zdržovat v prostorách fakulty. Společné zahájení a ukončení nebude probíhat.
 6. Během zkoušení musí být dodržena aktuálně platná hygienická a bezpečnostní opatření. Za dodržení hygienických a bezpečnostních opatření zodpovídá vedoucí katedry, která SZZ organizuje.

 

Opatření je platné od 30. dubna 2020.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

 

Dodatek č. 1 opatření děkana č. 10/2020 byl vydán děkanem dne 12. 5. 2020 a upravuje původní znění opatření ze dne 30. 4. 2020.

 

Příloha

Předměty, které mohou být v letním semestru akademického roku 2019/2020 zakončeny kontaktně

kód předmětunázev předmětuStupeňStudijní programOborRočníkPočet studentů
101KGA1Konstruktivní geometrie ABcA+S 1148
101MA01Matematika 1BcSI 153
101MA02Matematika 2BcSI 1262
101MA03Matematika 3BcSI 269
101MM2GMatematika 2GBcGK 119
101M2AMatematika A2BcA+S 1116
101M3AMatematika 3ABcA+S 247
122ITSLInformační technologie LBcSIL431
122TDSTechnologie dopravních stavebBcSIK446
122TES2Technologie staveb 02BcSIL336
122TSVZTechnologie staveb ZBcSIZ48
122TS1Technologie staveb L1BcSTR215
122YTPTechnologie přípravných procesůBcSIL318
122YZSZvláštní stavby a technologieBcSIL35
124PBZNPožární bezpečnost a zdrav. nezávadnost budovBcSIC499
124PS01Pozemní stavby 1BcSI 2190
124PSA3Pozemní stavby A3BcA+S 2112
124KK01Kompletační konstrukceBcSIC377
124KKLKompletační konstrukce LBcSIL431
124KKQKompletační konstrukce QBcSIQ316
124KKTKompletační konstrukce T BcSIE332
132DS01Dynamics of StructuresMgrCED113
132DY01Dynamika stavebních konstrukcí 1Bc / MgrSI / SIK / C3 / 159
132PRAPružnost a pevnost ABcA+S 255
132SMA1Stavební mechanika 1ABcA+S 1147
132SMA2Stavební mechanika 2ABcA+S 265
132SMR2Stavební mechanika R2BcST 122
132SM3Stavební mechanika 3BcSI 2231
133BK02Betonové a zděné konstrukce 2BcSIC, K3123
133BZA2Betonové a zděné konstrukce v arch. 2BcA+S 3108
133B04KBetonové konstrukce 4KMgrSIK125
133CM02Concrete and Masonry Structures 2BcCED36
133NNKBNavrhování nosných konstrukcí – betonBcSI 2248
134NKPSNavrhování konstrukcí při provádění stavebMgrSIL146
134DK01Dřevěné konstrukce 1BcSIC3144
134NNKONavrhování nosných konstrukcí – ocelBcSI 2249
134NKRONosné konstrukce R - OcelBcSTR213
134ODA1Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1BcA+S 3108
135GEMZGeologie a mechanika zeminBcSI 2209
135ZS02Zakládání staveb 2MgrSIC133
136YSVTVýuka v terénu – silniční stavbyBcSIK311
137ZE01Železniční stavby 1BcSIK327
137YZVTVýuka v terénu – železniceBcSIK315
141VYV1Výuka v terénuBcSIV337
154VY1Výuka v terénuBcGK 1 
154VY3Výuka v terénuBcGK 2 
154VTIGVýuka v terénuMgrGK 2 
155VGPVýuka v terénu GPBcGK 143
155VTTGVýuka v terénu z teoretické geodézieMgrGK 127