Opatření děkana č 13/2020Č.j. 13OD/921/2020

ZÁPIS DO ZIMNÍHO SEMESTRU AKAD. ROKU 2020/2021

do druhého a vyšších ročníků bc. a mgr. studia

 

I. Základní informace


 • V zápisovém období absolvuje student
  a) volbu předmětů v IS KOS
  b) zápis do zimního semestru
  c) případné změny předmětů a jejich rozvrhu po zapsání do semestru

 • Zápis do semestru probíhá elektronicky – student se zapisuje samostatně v IS KOS prostřednictvím tlačítka "uzavřít zápis". Elektronický zápis je studentovi v IS KOS umožněn po splnění podmínek pro postup do dalšího akademického roku studia.

 • Nemůže-li se student zapsat elektronicky v IS KOS, je nutné zápis vyřídit osobně na studijním oddělení fakulty.

 • Po zápisu do semestru, tj. od použití tlačítka "uzavřít zápis" ztrácí student možnost měnit samostatně předměty v IS KOS. Dále je možné měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení. Možnost měnit samostatně ze strany studenta rozvrh zapsaných předmětů zůstává beze změny.

 

II. Termíny a postup


24. 8. (po) v IS KOS od 16.00 h. – 17. 9. 2020 (čt) v IS KOS do 23.59 h.
řádný termín zápisu

 • změny předmětů v IS KOS ze strany studenta do "uzavření zápisu", dále po "uzavření zápisu" prostřednictvím studijního oddělení,

 • zápis do semestru v IS KOS ze strany studenta prostřednictvím tlačítka "uzavřít zápis",

 • změny rozvrhu v IS KOS ze strany studenta – přístup do rozvrhu je bakalářským studentům otevírán postupně ve dnech 24. – 28. 8. v závislosti na dosavadních studijních výsledcích – viz odst. IV. odst. 7.

  Magisterským studentům je rozvrh zpřístupněn jednotně 24. 8. od 16.00 hod.

Zápis v řádném termínu lze provést také osobně na studijním odd. v úředních hodinách.
Upozorňujeme, že zápis je ukončen ve čtvrtek 17. 9.
Studentům nezapsaným do 17. 9. 2020 bude následně zrušen rozvrh předmětů v IS KOS. Důvodem je uvolnění rozvrhových kapacit předmětů pro zapsané studenty.

 

21. 9. – 23. 9. 2020 (st)   dodatečný zápis mimo stanovený termín
                                        na základě písemné žádosti předané na studijní odd.

Tento dodatečný zápis lze provést pouze osobně na studijním oddělení a je zpoplatněn částkou Kč 500,- dle Příkazu rektora č. 13/2020.

Nezapsaným studentům bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

 

21. 9. – 2. 10. 2020 (pá)   dodatečné změny ve skladbě předmětů a v rozvrhu
                                          po zahájení výuky pro zapsané studenty

 • změny předmětů po zahájení semestru na studijním odd. v úředních hodinách

 • změny rozvrhu ze strany studenta v IS KOS: 21. 9. od 7.00 h. – 2. 10. do 11.00 h.

Od 2. 10. 2020 11.00 hod. se všechny předměty studenta zapsané v IS KOS stávají závaznými bez ohledu na to, zda student má či nemá k těmto předmětům přiřazený rozvrh.

 

III. Zápis návazných předmětů v IS KOS


Charakteristika návazného předmětu: některé předměty studijního plánu (X2) navazují na znalosti jiného předmětu (X1). Ve studijních plánech i v IS KOS studenta je tato návaznost u jednotlivých návazných předmětů uvedená.

Zkoušku z předmětu X1 je nutné absolvovat nejméně den před složením zkoušky z X2.
Tj. nesloží-li student zkoušku z předmětu X1, nemůže skládat ani zkoušku z předmětu X2.

Pravidla zápisu návazných předmětů X2:

 • návazné předměty nejsou nastavovány studentům v IS KOS ze strany fakulty, pokud k datu nastavování předmětů nesplnili předchozí předmět X1.
 • student si v tomto případě předmět X2 sám individuálně zapíše do IS KOS včetně rozvrhu
 • podmínku tohoto zápisu předmětu X2 je buď a) předchozí složení předmětu X1, nebo b) zapsání předmětu X2 souběžně s předmětem X1.

 

IV. Další důležité informace


 1. Podmínkou zápisu do ZS je získání alespoň minimálního počtu kreditů nutného pro pokračování ve studiu a dále složení všech předmětů podruhé zapsaných.

 2. V rámci termínů řádného zápisu neplatí žádné lhůty pro propadání rozvrhu ani lhůty pro stisknutí tlačítka "Uzavřít zápis". Poslední možnost se řádně zapsat do studia má student 17. 9. 2020 ve čtvrtek do 23.59 h. v IS KOS.

 3. Při zahájení zápisů mají všichni studenti v IS KOS nastavené povinné předměty ZS v souladu se studijním plánem včetně jejich rozvrhu. Výjimkou jsou a) návazné předměty X2 – viz výše odst. III., b) vybrané předměty Katedry mechaniky a Katedry matematiky, které jsou nastavovány bez rozvrhu. Studenti mohou nastavenou skladbu předmětů měnit (připisovat, rušit předmět).

 4. Kapacita povinných předmětů
  je fakultou centrálně nastavována tak, aby si povinný předmět mohl zapsat každý student, který má tento předmět v předepsaném studijním plánu. Pokud si student z kapacitních důvodů nemůže některý povinný předmět zařadit do rozvrhu (neplatí pro povinně volitelné předměty), musí si v každém případě povinný předmět zapsat do IS KOS bez rozvrhu. Po ukončení řádných zápisů bude kapacita rozvrhu předmětů v průběhu pondělí 21. 9. a úterý 22. 9. upravena a student si povinný předmět do rozvrhu musí individuálně zařadit.

 5. O kapacitě povinně volitelných a volitelných předmětů rozhoduje příslušná katedra.

 6. Zápis do hodin tělesné výchovy
  student si zapisuje do IS KOS daný kód předmětu, rozvrh tohoto předmětu se v IS KOS nevolí ani nezobrazuje. Je nutné následně zvolit sport a konkrétní výukové hodiny na www.utvs.cvut.cz

 7. Platí systém postupného otevírání přístupu do rozvrhu (popis viz níže).

Postupné otevírání přístupu do rozvrhu
Přístup do rozvrhu bude otvírán studentům postupně po vlnách, vždy pro skupinu studentů s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů za poslední dva semestry.
KOS při zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů.

První skupině s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů bude zápis do rozvrhu otevřen v pondělí 24. 8. po 16. hodině, pro další skupinu proběhne výpočet vždy následující den od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali tímto odpoledním nebo nočním zpracováním dat přístup do rozvrhu, je zaslán ihned informační e-mail, tzn. tito studenti mají v době obdržení e-mailu již tvorbu rozvrhu přístupnou.
Přístup bude rozdělen do 5 vln v období od 24. 8. do 28. 8. Od soboty 29. 8. bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Výpočet váženého počtu kreditů pro každého jednotlivého studenta se provádí jako součet hodnot (4-ZNÁMKA)*KREDITY pro všechny úspěšně absolvované předměty (A=1 B=1,5 C=2 D=2,5 E=3 F=4, zápočet se počítá jako 3, předměty uznané z předchozího studia se nehodnotí).
Aktuální informace o přístupu studentů do IS KOS jsou zveřejňovány na webové stránce fakultního Výpočetního a informačního centra viz www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php.
Základní Informace o IS KOS z Výpočetního a informačního centra Rektorátu ČVUT (správce komponenty) viz https://ikos.cvut.cz/ikoshtml/kos.html.

 

V. Úřední hodiny studijního oddělení v září a říjnu 2020


31. 8. – 18. 9.Standardní úřední hodiny jako v průběhu semestru
kromě 
1. - 3. 9.Zrušeny úřední hodiny z důvodu zápisů 1. ročníků bc. studia
v posluchárnách fakulty
8. 9., 10. 9., 14. 9.Zrušeny úřední hodiny z důvodu zápisů 1. ročníků mgr. studia
a 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty
15. – 18. 9.Otevřen omezený počet přepážek z důvodu promocí bc. a mgr. studia v Betlémské kapli.
21. 9. – 2. 10. Rozšířené úřední hodiny
po  8.30 – 11.0013.00 – 15.30
út  8.30 – 11.0013.00 – 15.30
st  8.30 – 11.0013.00 – 15.30
čt  8.30 – 11.0013.00 – 15.30
pá  8.30 – 11.00 
od 5. 10.Standardní úřední hodiny jako v průběhu semestru

Je-li přepážka uzavřena, lze zápis a ostatní studijní záležitosti vyřídit na ostatních otevřených přepážkách studijního oddělení.

 

Výuka v zimním semestru 2020/2021 bude zahájena v pondělí 21. září 2020.

 

29. června 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan