Příkaz děkana č. 1/2020č.j.: 1/PD/930/2020


PŘÍKAZ DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v PRAZE

ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 18. 5. 2020 do 31. 5. 2020

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem (infekční virové onemocnění) a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly 1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.

 2. Tento příkaz může být dále upřesňován děkanem fakulty. K realizaci tohoto příkazu je oprávněn vydat metodický pokyn proděkan pro pedagogickou činnost, proděkan pro vědu a výzkum a tajemník fakulty. Případná upřesnění a metodické pokyny budou rozesílány na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň budou zveřejňována na webu fakulty.

 3. Tento příkaz platí v období od 18. 5. 2020 do 31. 5. 2020 a po tuto dobu probíhá na fakultě omezený provoz.

 

II. Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Zaměstnanci a studenti fakulty jsou povinni se denně seznamovat s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT a fakulty v záležitosti koronaviru, uveřejněnými na webových stránkách ČVUT nebo na stránkách fakulty a řídit se pokyny tam uvedenými. Zaměstnancům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení. Pro informování studentů bude využit též studijní informační systém ČVUT ("KOS").

 2. Výuka je v maximální možné míře nahrazena výukou bezkontaktní (tj. s využitím online výuky a elektronických prostředků komunikace na dálku). Kontaktní výuku lze konat, pokud bude dodržena podmínka přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Zaměstnanec fakulty, odpovědný za realizaci kontaktní výuky, zajistí vedení seznamu osob, které se kontaktní výuky účastnily ve skupině. Seznam bude uchován po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu. Seznam zasílejte na e-mail eva.steffelova@fsv.cvut.cz.

 3. Je možné konat kontaktně konzultace v budovách fakulty, za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině, pokud s tím budou osoby poskytující konzultaci souhlasit a toto konání zajistí v souladu s principy uvedenými v tomto příkazu. Zaměstnanec fakulty, odpovědný za realizaci konzultace, zajistí vedení seznamu osob, které se kontaktní konzultace účastnily ve skupině. Seznam bude uchován po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu. Seznam zasílejte na e-mail eva.steffelova@fsv.cvut.cz. Kontaktní konzultace musí probíhat v k tomu vyhrazených místnostech při dodržení hygienických opatření v případě, že konzultace není individuální (za přítomnosti pouze jednoho studenta). Preferovány by měly být konzultace nekontaktní, v případě nutnosti individuální, hromadné konzultace by měly být velmi výjimečné.

 4. Při zajištění studia a realizaci zkoušek je nutné se řídit:
  1. Příkazem rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků;
  2. Metodickými pokyny prorektora ČVUT pro bakalářské a magisterské studium a prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium;
  3. Opatřením děkana č. 10/2020 pro ověřování studijních výsledků ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2019/2020 ve znění pozdějších dodatků;
  4. Opatřením děkana č. 11/2020 pro konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací distančním a polokontaktním způsobem na Fakultě stavební ČVUT v roce 2020 ve znění pozdějších dodatků.

 5. Může být omezena provozní doba fakulty a pravidla přístupů. Studentům je na fakultu vstup umožněn jen přes hlavní vrátnici. Studenti musí zazvonit u hlavního vchodu a přes turnikety se dostanou se studentským průkazem. Na vrátnici mohou být realizována další bezpečnostní opatření (např. měření teploty, povinnost použít desinfekční gel apod.)

 6. Schůze, porady, konference, pracovní jednání atp., je možné konat v odůvodněných případech kontaktně na půdě fakulty, pokud účast nepřesáhne 15 osob. Zaměstnanec fakulty, odpovědný za svolání takového jednání zajistí vedení seznamu osob, které se takového kontaktního jednání účastnily ve skupině; seznam bude uchován po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu. Seznam zasílejte na e-mail eva.steffelova@fsv.cvut.cz.

 7. Funkční celky fakulty jako je bufet, čítárna, studovna, FIT centrum, papírnictví apod. budou otvírány na individuální bázi, řešení mezi provozovatelem a vedením fakulty.

 8. Jednání orgánů fakulty, pokud nebude moci být odloženo, bude probíhat formou videokonferencí, či telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam.

 9. Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců fakulty a cesty studentů organizované fakulty do zahraničí jsou zakázány. Výjimku může v odůvodněných případech udělit vedení fakulty, za tímto účelem kontaktujte tajemníka fakulty.

 10. Přijímání zahraničních hostů je zakázáno. Výjimku může v odůvodněných případech udělit vedení fakulty, za tímto účelem kontaktujte tajemníka fakulty.

 11. Osoby (studenti, nebo zaměstnanci fakulty), které jsou v povinné karanténě, nebo u kterých se prokázala nákaza koronavirem, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email: eva.steffelova@fsv.cvut.cz, včetně uvedení informace, zda v posledních 14 dnech byli v prostorách fakulty a kde, případně se kterými osobami z fakulty se setkali.

 12. Je doporučeno nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob, a to nejen na půdě fakulty.

 13. Práce je v maximální možné míře realizována bezkontaktně s využitím elektronických komunikačních prostředků. Kde je to možné, je uplatňována práce z domova tak, aby byli zaměstnanci na pracovišti minimálně, aby se v kancelářích střídali a obecně aby se co nejméně potkávali.

 14. Po celou dobu, po kterou se jakékoliv osoby nacházejí v prostorách fakulty, jsou povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušky); to neplatí v případě nezbytné konzumace jídla a nápojů. Osoba, která takovým ochranným prostředkem nebude vybavena, nebude do budovy vpuštěna (týká se i podatelny) či bude vykázána.

 15. V prostorách fakulty je třeba dodržovat mezi osobami co největší rozestupy, minimálně alespoň 1,5 metru. V případě nedodržení mohou být osoby z prostor fakulty vykázány.

 

III. Závěrečné ustanovení

 1. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 18. 5. 2020.

 2. Uvedená opatření nahrazují předchozí průběžně zasílaná provozní opatření a pravidla fakulty, týkající se nákazy koronavirem.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan


1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod.