Příkaz děkana č. 2/2020č.j.: 2/PD/930/2020


PŘÍKAZ DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v PRAZE

ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 1. 6. 2020

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem (infekční virové onemocnění) a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly 1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.

 2. Tento příkaz může být dále upřesňován děkanem fakulty. K realizaci tohoto příkazu je oprávněn vydat metodický pokyn proděkan pro pedagogickou činnost, proděkan pro vědu a výzkum a tajemník fakulty. Případná upřesnění a metodické pokyny budou rozesílány na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň budou zveřejňována na webu fakulty.

 3. Tento příkaz platí až do odvolání nebo upřesnění od 1. 6. 2020 a po tuto dobu probíhá na fakultě omezený provoz.

 

II. Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Zaměstnanci a studenti fakulty jsou povinni se denně seznamovat s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT a fakulty v záležitosti koronaviru, uveřejněnými na webových stránkách ČVUT nebo na stránkách fakulty a řídit se pokyny tam uvedenými; zaměstnancům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení. Pro informování studentů bude využit zejména e-mail, ale může být využit též studijní informační systém ČVUT ("KOS").

 2. Při zajištění studia a realizaci zkoušek je nutné se řídit:
  1. Příkazem rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků;
  2. Metodickými pokyny prorektora ČVUT pro bakalářské a magisterské studium a prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium;
  3. Opatřením děkana č. 10/2020 pro ověřování studijních výsledků ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2019/2020 ve znění pozdějších dodatků;
  4. Opatřením děkana č. 11/2020 pro konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací distančním a polokontaktním způsobem na Fakultě stavební ČVUT v roce 2020 ve znění pozdějších dodatků.

 3. Výuka je po organizační stránce omezena následovně:
  1. Výuka (včetně zkoušek) je v maximální možné míře nahrazena výukou bezkontaktní (tj. s využitím online výuky a elektronických prostředků komunikace na dálku). Jako kontaktní může probíhat pouze bloková výuka vybraných předmětů a výuky v terénu. Kontaktní výuku lze konat, pokud bude dodržena podmínka přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Výjimky může povolit proděkanka pro pedagogiku, včetně upřesňujících požadavků.
  2. Je možné konat kontaktně konzultace v budovách fakulty, za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině, pokud s tím budou osoby poskytující konzultaci souhlasit a toto konání zajistí v souladu s principy uvedenými v tomto příkazu. Výjimky může povolit proděkanka pro pedagogiku, včetně upřesňujících požadavků. Konzultace musí probíhat v k tomu určených místnostech, s výjimkou individuálních konzultací (za přítomnosti 1 studenta).
  3. Zaměstnanec fakulty, odpovědný za realizaci výuky, zkoušky, konzultace apod., zajistí vedení evidence osob, které se akce účastnily ve skupině. Evidence bude uchovávána odpovědným pracovníkem po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu.

 4. Vstup na fakultu je upraven následovně:
  1. Vstup zaměstnancům na fakultu je umožněn všemi vchody. Z důvodů evidence je třeba, aby zaměstnanci nevpouštěli bočními vchody studenty ani hosty a zároveň aby si otevírali dveře samostatně 2.
  2. Vstup studentům je do fakulty umožněn jen přes hlavní vrátnici. Není-li hlavní vchod otevřen nebo není-li umožněn vstup přes kartu, musí studenti zazvonit a budou do budovy vpuštěni. Nutnost zazvonit je standardní stav, který bude uvolněn jen v odůvodněných případech. Dočasné uvolnění je v gesci STPS. Vstup přes turnikety bude studentům umožněn se studentským průkazem.
  3. Vstup hostů na fakultu za účelem individuálních návštěv je umožněn bez předchozího ohlášení. Host se po příchodu musí nahlásit u hlavního vchodu, kde se zapíše do knihy návštěv a převezme si ho odpovědný zaměstnanec. Ten také za hosta zodpovídá a po skončení návštěvy ho musí vyprovodit ven z budovy fakulty. Vstup hostů ze zahraničí navíc podléhá schválení tajemníkem fakulty s dostatečným časovým předstihem.
  4. Vstup hostů na fakultu za účelem společných akcí (vzdělávací aktivity a další aktivity DČ, jednání pracovních skupin apod.) je umožněn a musí být v souladu s čl. II. odst. (5) tohoto příkazu. Každé hromadné přijetí hostů musí být dopředu nahlášeno na STPS. Je třeba nahlásit odpovědného zaměstnance, datum a čas konání akce a jaké fakultní prostory budou využity. Každý host se po příchodu musí nahlásit u hlavního vchodu, kde se zapíše do knihy návštěv a převezme si ho odpovědný zaměstnanec nebo jím pověřená osoba. Odpovědný zaměstnanec za návštěvu zodpovídá a po skončení návštěvy musí on nebo jím pověřená osoba hosty zase vyprovodit ven z budovy fakulty.

 5. Setkávání na fakultě je upraveno takto:
  1. Běžné pracovní setkávání na půdě fakulty (týká se například pracovních porad, ale i kontrol projektů apod.) je umožněno za podmínek, že jsou taková setkání minimalizována a jsou realizována při doporučeném maximální počtu 15 osob. Běžnou komunikaci je vhodnější zajišťovat distančním způsobem (např. e-mail, telefon, Teams apod.).
  2. Hromadné akce do maximálního počtu 15 účastníků jsou povoleny. Zaměstnanec fakulty, odpovědný za svolání takové akce, zajistí vedení evidence osob, které se kontaktní výuky nebo zkoušky účastnily. Evidence bude uchovávána odpovědným pracovníkem po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu.
  3. Hromadné akce nad 15 lidí mohou být realizovány pouze po předchozím schválení tajemníkem fakulty. Kritéria pro povolení akce jsou rozsah, trvání a důležitost akce, počet účastníků a jejich možná evidence. Konkrétní další požadavky na organizace akce pro její umožnění upřesní tajemník fakulty.
  4. Jednání orgánů fakulty, pokud nebude moci být odloženo, bude probíhat formou videokonferencí, či telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam.
  5. Práce je v maximální možné míře realizována bezkontaktně s využitím elektronických komunikačních prostředků. Kde je to možné, je uplatňována práce z domova tak, aby byli zaměstnanci na pracovišti minimálně, aby se v kancelářích střídali a obecně aby se co nejméně potkávali.

 6. Pracovní cesty jsou upraveny následovně:
  1. Tuzemské pracovní cesty (včetně účasti na konferencích, školeních, SZZ na jiných univerzitách apod.) jsou povoleny za předpokladu, že akce probíhá v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy.
  2. Zahraniční pracovní cesty (včetně účasti na konferencích apod.) jsou povoleny, ale jejich umožnění bude podrobněji posuzováno na zahraničním oddělení a může být zakázáno na základě míry rizika, které ze zahraniční cesty vyplývá. Je doporučeno záměr dopředu předjednat. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy a dodržovat platná vládní nařízení.

 7. Další obecná opatření:
  1. V budově fakulty je nadále nutno nosit roušku nebo jinou zábranu pro nadměrné šíření kapénkových infekcí (např. šátek, štít, masku). Roušku je možné sundat ve výjimečných případech (např. jídlo, pití, v kanceláři při zajištění bezpečné vzdálenosti, během zkoušení při dodržení bezpečné vzdálenosti).
  2. V budově fakulty je třeba dodržovat mezi osobami co největší rozestupy, minimálně alespoň 1,5 metru. V případě nedodržení mohou být osoby z prostor fakulty vykázány.
  3. Je povinností každého studenta a zaměstnance dodržovat hygienu rukou (na všech toaletách je speciální desinfekční mýdlo, nejen rizikové plochy jsou na fakultě důsledně a pravidelně čištěny).
  4. U hlavního vchodu je umístěna desinfekce.
  5. Na půdě fakulty je zakázáno shlukování. I mimo fakultu je doporučeno nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob a neshlukovat se.
  6. V případě třeba i jen běžného nachlazení raději zůstane zaměstnanec pracovat z domova, tuto možnost bude konzultovat se svým nadřízeným, který může práci z domova umožnit.
  7. V případě podezření na nákazu koronavirem, nařízené karanténně nebo prokázaném onemocnění musí student i zaměstnanec postupovat dle platných vládních nařízení, aktuálně platných instrukcí ČVUT (na webu www.cvut.cz) a zároveň o tomto stavu informovat koordinátora za Fakultu stavební (eva.steffelova@fsv.cvut.cz).
  8. V případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. dušnost, kašel, horečka apod.) je zakázáno vstupovat do budovy fakulty a setkávat se s ostatními zaměstnanci a studenty.
  9. Funkční celky fakulty jako je bufet, čítárna, studovna, FIT centrum, papírnictví apod. budou otvírány na individuální bázi, řešení mezi provozovatelem a vedením fakulty.

 

III. Závěrečná ustanovení

 1. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.

 2. Tento příkaz nahrazuje příkaz děkana č. 1/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 18. 5. 2020 do 31. 5. 2020.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan


1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod.

2 Je nutné si pípnout kartičkou/klíčenkou pro evidenci konkrétního vstupu.