Příkaz děkana č. 3/2020č.j.: 3/PD/930/2020


PŘÍKAZ DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v PRAZE

ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 6. 7. 2020

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem (infekční virové onemocnění) a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly 1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.

 2. Tento příkaz může být dále upřesňován děkanem fakulty. K realizaci tohoto příkazu je oprávněn vydat metodický pokyn proděkan pro pedagogickou činnost, proděkan pro vědu a výzkum a tajemník fakulty. Případná upřesnění a metodické pokyny budou rozesílány na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň budou zveřejňována na webu fakulty.

 3. Po dobu platnosti příkazu probíhá na fakultě omezený provoz.

 

II. Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Zaměstnanci a studenti fakulty jsou povinni se seznamovat s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT a fakulty v záležitosti koronaviru, uveřejněnými na webových stránkách ČVUT nebo na stránkách fakulty a řídit se pokyny tam uvedenými; zaměstnancům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení. Pro informování studentů bude využit zejména e-mail, ale může být využit též studijní informační systém ČVUT ("KOS").

 2. Při zajištění studia a realizaci zkoušek je nutné se řídit:
  1. Příkazem rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků;
  2. Metodickými pokyny prorektora ČVUT pro bakalářské a magisterské studium a prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium;
  3. Opatřením děkana č. 11/2020 pro konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací distančním a polokontaktním způsobem na Fakultě stavební ČVUT v roce 2020 ve znění pozdějších dodatků.

 3. Vstup na fakultu je upraven následovně:
  1. Vstup zaměstnancům na fakultu je umožněn všemi vchody.
  2. Vstup studentům je do fakulty umožněn jen přes hlavní vrátnici. Není-li hlavní vchod otevřen nebo není-li umožněn vstup přes kartu, musí studenti zazvonit a budou do budovy vpuštěni. Dočasné otevření hlavního vchodu je v gesci STPS. Vstup přes turnikety je studentům umožněn normálně se studentským průkazem.
  3. Vstup hostů (tuzemských i zahraničních) na fakultu za účelem individuálních návštěv je umožněn bez předchozího ohlášení. Host se po příchodu musí nahlásit u hlavního vchodu, kde se zapíše do knihy návštěv a převezme si ho odpovědný zaměstnanec. Ten také za hosta zodpovídá a po skončení návštěvy ho musí vyprovodit ven z budovy fakulty.
  4. Vstup hostů (tuzemských i zahraničních) na fakultu za účelem společných akcí (vzdělávací aktivity a další aktivity DČ, jednání pracovních skupin apod.) je umožněn a musí být v souladu s čl. II. odst. (4) tohoto příkazu. Každý host se po příchodu musí nahlásit u hlavního vchodu, kde se zapíše do knihy návštěv a převezme si ho odpovědný zaměstnanec nebo jím pověřená osoba. Odpovědný zaměstnanec za návštěvu zodpovídá a po skončení návštěvy musí on nebo jím pověřená osoba hosty zase vyprovodit ven z budovy fakulty.

 4. Setkávání na fakultě je upraveno takto:
  1. Běžné pracovní setkávání na půdě fakulty (týká se například pracovních porad, ale i kontrol projektů apod.) je povoleno.
  2. Hromadné akce jsou povoleny. Zaměstnanec fakulty, odpovědný za svolání takové akce, zajistí vedení evidence osob, které se této akce zúčastnily. Evidence bude uchovávána odpovědným pracovníkem po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu. Akce musí být dopředu nahlášena na STPS za účelem evidence a pro zajištění případné desinfekce prostor.
  3. Jednání orgánů fakulty, pokud nebude moci být odloženo, bude probíhat formou videokonferencí, či telekonferencí, či s využitím hlasování per rollam.

 5. Pracovní cesty jsou upraveny následovně:
  1. Tuzemské pracovní cesty (včetně účasti na konferencích, školeních, SZZ na jiných univerzitách apod.) jsou povoleny za předpokladu, že akce probíhá v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy.
  2. Zahraniční pracovní cesty (včetně účasti na konferencích apod.) jsou povoleny, ale jejich umožnění bude podrobněji posuzováno na zahraničním oddělení a může být zakázáno na základě míry rizika, které ze zahraniční cesty vyplývá. Je doporučeno záměr dopředu předjednat. Po absolvování akce je zaměstnanec povinen dbát zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty za účelem minimalizace dopadů případného šíření nákazy a dodržovat platná vládní nařízení.

 6. Další obecná opatření:
  1. V budově fakulty standardně není nutné nosit roušku nebo jinou zábranu pro nadměrné šíření kapénkových infekcí. Roušku nebo jinou zábranu pro nadměrné šíření kapénkových infekcí (např. šátek, štít, masku) je nutné nosit pouze v případě, že existuje zvýšené riziko přenosu případné nákazy (blízké setkávání, respirační onemocnění apod.) nebo v případě, že to vyžaduje jiný nadřízený předpis (např. nařízení vlády, příkaz rektora apod.).
  2. V budově fakulty je doporučeno dodržovat mezi osobami co největší rozestupy, minimálně alespoň 1,5 metru.
  3. Je povinností každého studenta a zaměstnance dodržovat hygienu rukou (na všech toaletách je speciální desinfekční mýdlo, nejen rizikové plochy jsou na fakultě důsledně a pravidelně čištěny).
  4. U hlavního vchodu je umístěna desinfekce.
  5. V případě třeba i jen běžného nachlazení raději zůstane zaměstnanec pracovat z domova. Tuto možnost bude konzultovat se svým nadřízeným, který může práci z domova umožnit.
  6. V případě podezření na nákazu koronavirem, nařízené karanténně nebo prokázaném onemocnění musí student i zaměstnanec postupovat dle platných vládních nařízení, aktuálně platných instrukcí ČVUT (na webu www.cvut.cz) a zároveň o tomto stavu informovat koordinátora za Fakultu stavební (eva.steffelova@fsv.cvut.cz). V případě nařízené karantény nebo prokázaném onemocnění je navíc studentům i zaměstnancům zakázaný vstup na fakultu.
  7. V případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. dušnost, kašel, horečka apod.) je zakázáno vstupovat do budovy fakulty a setkávat se s ostatními zaměstnanci a studenty.
  8. Funkční celky fakulty jako je bufet, čítárna, studovna, FIT centrum, papírnictví apod. budou otvírány na individuální bázi, řešení mezi provozovatelem a vedením fakulty.

 

III. Závěrečná ustanovení

 1. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 6. 7. 2020.

 2. Tento příkaz nahrazuje příkaz děkana č. 2/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 1. 6. 2020.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan


1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod.