Příkaz děkana č. 5/2020č.j.: 5/PD/930/2020


PŘÍKAZ DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 21. 9. 2020

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem (infekční virové onemocnění) a na základě aktuálních informací o vývoji situace ohledně koronaviru; ustanovení tohoto příkazu se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší právní síly 1 stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.
 2. Tento příkaz může být dále upřesňován děkanem fakulty. K realizaci tohoto příkazu je oprávněn vydat metodický pokyn proděkanka pro pedagogickou činnost, proděkan pro vědu a výzkum a tajemník fakulty. Případná upřesnění a metodické pokyny budou rozesílány na e-maily studentů a zaměstnanců a zároveň budou zveřejňována na webu fakulty.
 3. Výjimky z těchto nařízení povoluje děkan prostřednictvím proděkanky pro pedagogickou činnost, proděkana pro vědu a výzkum a tajemníka fakulty, pokud tento příkaz nebo metodické pokyny nestanoví jinak a pokud není výjimka v rozporu s nadřízeným předpisem.
 4. Po dobu platnosti příkazu probíhá na fakultě omezený provoz.

 

II. Opatření ke snížení rizika nákazy

 1. Zaměstnanci a studenti fakulty jsou povinni se seznamovat s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT a fakulty v záležitosti koronaviru, uveřejněnými na webových stránkách ČVUT nebo na stránkách fakulty a řídit se pokyny tam uvedenými; zaměstnancům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení. Pro informování studentů bude využit zejména e-mail, ale může být využit též studijní informační systém ČVUT ("KOS").
 2. Při zajištění studia a realizaci zkoušek je nutné se řídit:
  1. Metodickým pokynem proděkanky pro pedagogickou činnost č. 1/2020 k průběhu výuky zimního semestru akademického roku 2020/2021;
  2. Metodickým pokynem proděkana pro vědu a výzkum č. 1/2020 k průběhu výuky doktorského studia v zimním semestru akademického roku 2020/2021;
  3. Příkazem rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem ve znění pozdějších dodatků;
  4. Příkazem rektora č. 16/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.
 3. Provoz fakulty se řídí Metodickým pokynem tajemníka k provozu fakulty v omezeném provozu.
 4. Příkazy rektora, příkaz děkana a metodické pokyny pracují s tzv. "stupněm pohotovosti", v souladu s příkazem rektora č. 16/2020. Tento stupeň vyplývá z aktuální epidemiologické situace v Praze a vyplývá z údajů uvedených na internetových stránkách ČVUT. Děkan může rozhodnout o přechodu na přísnější stupeň pohotovosti.
 5. Obecná opatření:
  1. V budově fakulty je přikázáno, pokud je to možné, dodržovat mezi osobami rozestupy alespoň 2 metry. Na toto opatření může být dále odkazováno jako na "bezpečnou vzdálenost" a v konkrétních případech může být dále upřesněna.
  2. Je povinností každého studenta a zaměstnance dodržovat hygienu rukou (na všech toaletách je speciální desinfekční mýdlo, nejen rizikové plochy jsou na fakultě důsledně a pravidelně čištěny).
  3. U hlavního vchodu je umístěna desinfekce.
  4. V případě třeba i jen běžného nachlazení raději zůstane zaměstnanec pracovat z domova. Tuto možnost bude konzultovat se svým nadřízeným, který může práci z domova umožnit. V případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. dušnost, kašel, horečka apod.) je zakázáno vstupovat do budovy fakulty a setkávat se s ostatními zaměstnanci a studenty.

 

III. Závěrečná ustanovení

 1. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 21. 9. 2020.
 2. Tento příkaz nahrazuje příkaz děkana č. 3/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 6. 7. 2020.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan

 


1 Např. zákony, vyhlášky, usnesení vlády, nařízení ministerstev, závazná opatření jiných orgánů apod.