ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

V Praze dne 19. října 2015
Čj.: 0955/15/51921
PID: 9831-5115

PŘÍKAZ REKTORA č. 11 / 2015

ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků
a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015

 

Článek 1

 1. Dnem 1. 10. 2015 nabyl účinnosti nový Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ze dne 8. července 2015 (dále jen "SZŘ"), který stanoví evidenci zápisu studijních předmětů a výsledků kontroly studijní úspěšnosti v elektronickém informačním systému ČVUT (dále jen "KOS"). Tím se dnem 30. 9. 2015 zrušuje výkaz o studiu v listinné podobě (dále jen "index") na celém ČVUT, na všech jeho fakultách, Masarykově ústavu vyšších studií a Kloknerově ústavu. Indexy vydané studentům před nabytím účinnosti nového SZŘ pozbývají platnosti ode dne 1. 10. 2015.

 2. Index jako doklad o studiu se zrušuje ve všech akreditovaných studijních programech. V případech tzv. krátkodobých studií může být stávající forma indexu zachována; při evidenci studijních výsledků do KOS se postupuje v souladu se SZŘ.

 3. Do indexu nelze ode dne 1. 10. 2015 zapisovat nebo v něm údaje měnit (týká se zápisu předmětů, výsledků zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, záznamů o přerušení studia, kontrole studijních etap, ukončení studia apod.). Nezapsané údaje, které se týkají období do 30. 9. 2015, se mohou dodatečně oprávněnými osobami zapsat do KOS, nikoliv již do indexů.

 4. Již vydané indexy studenti nevracejí.

Článek 2

 1. Podle SZŘ je zavedena povinnost oprávněné osoby (zpravidla vyučujícího předmětu) zapsat do KOS neprodleně udělení zápočtu, udělení klasifikovaného zápočtu či zkoušky. Do KOS se zapisuje vždy v případě neúspěšně absolvované zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu rovněž klasifikační stupeň F. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu se do KOS zapisuje neudělení zápočtu.

 2. Všem děkanům a ředitelům vysokoškolských ústavů, které se podílejí na uskutečňování studijních programů na ČVUT, ukládám, aby prostřednictvím vedoucích kateder/ústavů informovali všechny vyučující o jejich povinnosti neprodleně učinit zápis do KOS po rozhodné skutečnosti, tj. po udělení/neudělení zápočtu, po hodnocení klasifikovaného zápočtu klasifikačním stupněm A až F, po ukončení zkoušky (resp. její poslední části) a jejím hodnocení klasifikačním stupněm A až F.

 3. Všem děkanům a ředitelům vysokoškolských ústavů, které se podílejí na uskutečňování studijních programů na ČVUT, ukládám, aby ve své působnosti informovali studenty, že o záznamech do KOS budou automaticky vyrozuměni zprávou, zaslanou e-mailem na jeho univerzitní e-mailovou adresu, ve které bude uvedeno, k jaké změně v evidenci studijních výsledků jeho osoby došlo, jaký záznam byl učiněn a to s uvedením data události. V zájmu studenta je, aby reagoval neprodleně v případě, že půjde o chybné uvedení ve studijním záznamu nebo že ve výše uvedené lhůtě zprávu o změně v KOS neobdrží a jeho e-mailová adresa je funkční; student kontaktuje vyučujícího, který byl oprávněn k udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky. Pokud nebude vyučující reagovat do 5 pracovních dnů po kontaktu studentem (zpravidla student tak činí e-mailem, telefonicky či osobně), student se obrátí na příslušného vedoucího katedry/ústavu, který zodpovídá za výuku příslušného předmětu.

 4. Pro posouzení případných námitek studentů vůči zapsaným údajům v KOS upozorňuji na povinnost kateder/ústavů zajišťujících výuku, vést o výsledcích zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek vlastní písemné záznamy nezávislé na KOS a archivovat je po dobu deseti let.

Článek 3

 1. Prorektorovi pro studium a studentské záležitosti ukládám, aby v součinnosti s příslušnými studijními proděkany resp. koordinátory studia zajistil s IT podporou KOS technickou stránku provedení kontroly údajů v KOS.

 2. Všem děkanům a ředitelům vysokoškolských ústavů, které se podílejí na uskutečňování studijních programů, ukládám, aby ve své působnosti uložili studentům provést v období od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015 kontrolu evidence svých studijních výsledků v KOS. V období 1. 10. 2015 až 31. 12. 2015 může student uplatnit případné námitky k rozdílům mezi skutečností a údaji zapsanými do 30. 9. 2015 v KOS. Jako jeden z podkladů pro řešení nesrovnalostí nebo neúplností může být použit vydaný index. Námitky se nejprve řeší s příslušným vyučujícím, který zapsal (nebo měl zapsat) do systému KOS studijní výsledek, případně se řeší na příslušné katedře/ústavu, v součinnosti se studijním oddělením. Pro rozhodnutí o oprávněnosti námitky a případné opravě v KOS je rozhodujícím podkladem archivní záznam o výsledku zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky, uložený na příslušné katedře/ústavu. Konečné stanovisko k námitce je v kompetenci děkana resp. ředitele vysokoškolského ústavu.

 3. Všem děkanům a ředitelům vysokoškolských ústavů, které se podílejí na uskutečňování studijních programů, ukládám, aby ve své působnosti stanovili osobám v přerušení studia po jejich opětovném zápisu do studia individuální termín kontroly a doby na uplatnění námitek, a to jen u těch studentů, kterým byl vystaven index před 1. 10. 2015. Po provedení kontroly student prostřednictvím KOS potvrdí správnost a úplnost všech výsledků uvedených v KOS (event. po případném vyřízení námitek) za celé období od začátku jeho studia do 30. 9. 2015.

 4. Prorektorovi pro vědeckou a výzkumnou činnost ukládám, aby v případě doktorských studií zajistil přiměřeně evidenci studijních výsledků, resp. kontrolu evidence studentů-doktorandů v KOS v součinnosti s příslušnými proděkany fakult nebo koordinátory na vysokoškolských ústavech a to za období a v termínech výše uvedených.

Článek 4

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
rektor