Směrnice č.2/2016Č.j. 2SD/922/2016

Směrnice děkanky - osobní náklady projektů GA ČR
s počátkem řešení 1. 1. 2017

 

Směrnice upravuje pravidla pro stanovení a čerpání osobních nákladů řešitelů a dalších pracovníků Fakulty stavební ČVUT v Praze (dále jen FSv) podílejících se na řešení projektů Grantové agentury České republiky (dále jen GA ČR) s počátkem řešení v r. 2017.

Definice způsobilých nákladů je uvedena v Zadávací dokumentaci GA ČR 2017.

Tato Směrnice řeší případy těch zaměstnanců, kteří nejsou podle pracovní smlouvy přijati výhradně na řešení konkrétního projektu GA ČR, ale na jeho řešení se podílejí, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu.
V takovém případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy nebo platu zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 30 000,- Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance).

V případě, že způsobilé osobní náklady uvedeného pracovníka (alikvotně dle úvazku pracovníka), resp. výše hrubé mzdy je vyšší než 30 000,- Kč za kalendářní měsíc, bude příslušný rozdíl dofinancován z prostředků institucionální podpory rozvoje vědy a výzkumu (TA 122) příslušné katedry pracovníka.

Kontrola stanovení a plnění bude vztahována k tarifní mzdě pracovníka.

Za dofinancování v určené výši je odpovědný vedoucí příslušné katedry, podklady obdrží z Oddělení práce a mzdy (PaM).

Odpovídající úvazek osoby podílející se na řešení projektu bude uveden v náplni práce vedené na osobním oddělení FSv.

 

V Praze, dne 29. 2. 2016

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka Fakulty stavební

 


 

1. Definice způsobilých osobních nákladů GA ČR

Způsobilé osobní náklady projektu definuje Zadávací dokumentace GA ČR - Standardní projekty 2017 v článku 3.3.1. Osobní náklady:

(1) Osobními náklady jsou náklady vynakládané na odměňování za práce konané v rámci pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Výše způsobilých osobních nákladů osob (navrhovatelů, spolunavrhovatelů, odborných spolupracovníků, dalších spolupracovníků) podílejících se přímo na řešení projektu musí odpovídat pracovní kapacitě (úvazku) vynaložené na řešení grantového projektu a současně nesmí přesahovat mzdu, resp. plat, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (dále jen "mzda") obvyklou v daném čase pro pracovníka na příslušném pracovišti. Za součást mzdy se pro účely stanovení výše způsobilých osobních nákladů v návrhu projektu nepovažují odměna podle §134 zákoníku práce, cílová odměna podle §134a zákoníku práce a jiné obdobné odměny. Při snížené pracovní kapacitě (úvazku) to znamená, že se výše způsobilých nákladů stanoví jako poměrná část mzdy podle věty první, stejně jako se stanoví poměrná část maximální možné dotace (prostředky poskytnuté poskytovatelem ze státního rozpočtu na řešení projektu) na osobní náklady.

(3) Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští vzhledem k tomu, že dané osobě by pak ke grantovému projektu nevznikly žádné závazky (práva a povinnosti). Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 100%.

(5) Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen jednu z uvedených možností):

a) na mzdy dle odst. 2 tohoto článku zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení grantového projektu, tj. jejichž pracovní smlouva prokazuje současné splnění následujících podmínek:

 1. pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou, přičemž sjednaná doba nesmí přesahovat období řešení projektu uvedené v návrhu projektu a

 2. druh práce je vymezen tak, aby bez jakékoliv pochybnosti vyjadřoval skutečnost, že zaměstnanec se u příjemce, resp. spolupříjemce, zavázal pouze a výhradně k plnění pracovních úkolů na řešení projektu.

  Současně platí, že tento zaměstnanec:

 3. v průběhu soutěžní lhůty nemá u uchazeče, resp. spoluuchazeče uzavřený pracovní poměr, s výjimkou pracovního poměru, který byl sjednán výhradně na řešení grantového projektu, popř. jiného výzkumného projektu podporovaného externím poskytovatelem a

 4. v době uzavření pracovní smlouvy (avšak nejpozději v den nástupu do práce podle této pracovní smlouvy) a po celou dobu trvání této pracovní smlouvy nemá takový zaměstnanec u uchazeče, resp. spoluuchazeče jiný základní pracovněprávní vztah.

Toto omezení neplatí, v případě, že zaměstnanec je u uchazeče nebo spoluuchazeče zaměstnán:

 • na základě dohody o provedení práce anebo
 • v základním pracovněprávním vztahu sjednaném výhradně na řešení jiného grantového projektu, popř. jiného výzkumného projektu podporovaného externím poskytovatelem. Takovýto základní pracovněprávní vztah však nesmí být hrazen z programu nebo projektu zaměřeného na podporu rozvoje nebo udržitelnosti uchazeče resp. spoluuchazeče

b) na příslušnou část mezd dle odst. (2) tohoto článku těch zaměstnanců, kteří nejsou podle pracovní smlouvy přijati výhradně na řešení projektu, ale na jeho řešení se podílejí, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu. V takovém případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy nebo platu zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 30 000,- Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance);

c) na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž:

 1. poskytnutá dotace na úhradu závazků vyplývajících z dohody o provedení práce může dosáhnout až výše odměny z dohody zaměstnance, nejvýše však 250,- Kč/ hod; dotaci lze poskytnout na maximálně 100 hodin ročně pro jednoho zaměstnance;

 2. poskytnutá dotace na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracovní činnosti může dosáhnout až výše odměny z dohody zaměstnance, nejvýše však 170,- Kč/ hod.

 

2. Dofinancování osobních nákladů projektů ze strany FSv nad rámec dotace

 • dofinancování bude čerpáno z TA 122 příslušné katedry
 • odpovídající úvazek osoby podílející se na řešení projektu bude uveden v náplni práce
 • osobní oddělení bude kontrolovat ve "žlutých tabulkách", že pracovníci skutečně mají tento zdroj v přiměřené výši vycházející z odhadu, který bude proveden z dekretálních platů platných k 1. 1. 2017

 

Praha, dne 29. 2. 2016

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka Fakulty stavební