Směrnice č. 8/2019 - dodatek 1 

Směrnice děkana pro magisterské přijímací řízení FSv ČVUT v Praze

Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných
na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021

Dodatek č. 1

 

A. Úprava termínů pro vyhlášené přijímací řízení s podáním přihlášek do 31. 3. 2020

 

Na základě opatření vydaných vládou ČR proti šíření onemocnění COVID-19 upravuje děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze původní znění Směrnice č. 8/2019 Vyhlášení přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021 následujícím způsobem:

 

II. DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

Termín pro podání přihlášek
společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici
1. 1. – 31. 3. 2020
(beze změny)
Termín pro zaslání příloh A), B)31. 3. 2020
(beze změny)
Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením31. 3. 2020
(beze změny)
Termín přijímací zkoušky31. 8. – 4. 9. 2020
(termín posunut)
Termín pro zaslání všech předepsaných příloh k přihlášce1. 9. 2020
(termín posunut)
Zápis do prvního ročníku mgr studia - řádný termín8. 9. 2020
(beze změny)
Zápis do prvního ročníku mgr studia – náhradní termín14. 9. 2020
(beze změny)
Zahájení výuky akademického roku 2019/2021. 9. 2020
(beze změny)

 

VII. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách fakulty nejpozději dne 4. 9. 2020 společně s informacemi o zápisech do magisterského studia.
Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude zasláno uchazečům písemně, nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Nepřevezme-li uchazeč zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce fakulty, osmý den po datu zveřejnění je považován za den doručení rozhodnutí.
Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 


 

B. Vyhlášení přijímacího řízení do nově akreditovaného magisterského studijního programu Water and Environmental Engineering (dále WEE)

 

Na základě schválení nového Opatření děkana č. 6/2020 ze dne 26. 3. 2020 Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Water and Environmental Engineering uskutečňovaném na Fakultě stavební ČVUT v Praze pro akademický rok 2020/2021 rozšiřuje děkan bod I. původního znění Směrnice č. 8/2019 o tento studijní program a vyhlašuje související termíny v bodech II., V. a VII. následovně:

 

I. PŘEHLED MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ, RESP. SPECIALIZACÍ

 

Název programu:Water and Environmental Engineering
Vyučovací jazyk:angličtina
Standardní doba studia:2 roky
Forma studia:prezenční
Studium v tomto oboru je zpoplatněno částkou Kč 66 000,- za semestr v souladu s §58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a přílohou č. 5 Statutu ČVUT Poplatky spojené se studiem.

 

II. DŮLEŽITÉ TERMÍNY pro podávání přihlášek do nového programu WEE

 

Termín pro přijímání přihlášek do programu WEE
společně s předepsanými přílohami, má-li je uchazeč v době podání přihlášky k dispozici
15. 5. – 15. 8. 2020
Termín pro zaslání všech předepsaných příloh k přihlášce15. 8. 2020
Termín pro uhrazení poplatku spojeného s přijímacím řízením15. 8. 2020
Termín přijímací zkoušky31. 8. – 4. 9. 2020
Zápis do prvního ročníku mgr studia - řádný termín8. 9. 2020
Zápis do prvního ročníku mgr studia – náhradní termín14. 9. 2020
Zahájení výuky akademického roku 2019/2021. 9. 2020

 

V. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY do programu WEE

 

  1. Vyplnit elektronickou přihlášku ČVUT na adrese www.prihlaska.cvut.cz
    (databáze otevřena od 15. 5. 2020 do 15. 8. 2020). Vytištěnou přihlášku není třeba zasílat na fakultu.
  2. Uhradit do 15. 8. 2020 poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši Kč 800,-. Postup viz níže.

 

VII. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro program WEE

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách fakulty nejpozději dne 4. 9. 2020 společně s informacemi o zápisech do magisterského studia.

 

RÁMCOVÉ POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT v PRAZE

 

Děkan rozšiřuje přílohu ke Směrnici děkana č. 8/2019 pro magisterské přijímací řízení na Fakultě stavební ČVUT v Praze Rámcové požadavky k přijímací zkoušce do magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze o rámcové požadavky k přijímací zkoušce do magisterského studijního programu Water and Environmental Engineering.

Hydraulika. Hydrostatický tlak a hydrostatická síla. Pascalův zákon a Archimedův zákon. Zákon zachování hmoty (rovnice kontinuity), zákon zachování energie (Bernoulliho rovnice). Tlakové proudění v potrubí (režimy proudění, výpočet energetických ztrát). Proudění v otevřených korytech (režimy a druhy proudění, výpočet konzumční křivky, rovnoměrné proudění, Chezyho rovnice). Vodní skok. Vodní ráz. Proudění podzemní vody (Darcyho zákon).

Hydrologie. Základní hydrologické a meteorologické veličiny. Statistické hodnocení průtoků. Srážkoodtokové vztahy. Transformace povodňové vlny.

Vodní hospodářství. Základní zásady úpravy vody a čištění odpadních vod. Zásobování vodou (zdroje pitné vody a jejich jímání, úpravny vody, vodojemy, rozvodné sítě). Odvádění a čištění odpadních vod (druhy odpadních vod, čistírny odpadních vod, stokové sítě a objekty na nich).

Vodní stavby. Základy navrhování a provozu, použité objekty a technologie pro následující stavby: přehrady, jezy, kanály a vodní cesty. Využití vodní energie (druhy vodních elektráren a jejich technologické vybavení). Protipovodňová ochrana (typy protipovodňové ochrany, návrhové průtoky při řešení ochrany před povodněmi).

Inženýrství životního prostředí. Hydropedologie (fyzikální vlastnosti půd, hydrostatika a hydrodynamika půdní vody). Závlahy (závlahové veličiny a závlahové systémy, posuzování sucha). Odvodňování (druhy a základní parametry odvodňovacích staveb). Eroze v krajině (druhy eroze a druhy protierozních opatření). Změna klimatu (příčiny, ekologické důsledky, adaptační a redukční opatření).

 

Praha 1. 4. 2020

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan