Statut Iniciačního fondu FSv

 

Úvodní ustanovení

Iniciační fond FSv je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

 

Základní informace

O příspěvek z Iniciačního fondu se může ucházet zájemce, který získal titul Ph.D. v předchozích 6-ti letech a je zaměstnancem Fakulty stavební ČVUT v Praze, případně doloží vyjádření vedoucího katedry/pracoviště o jeho perspektivě na daném pracovišti.

Cílem podpory je získat pro vědecko-výzkumnou činnost žadatele na fakultě finanční podporu z externích zdrojů, především pak formou mezinárodních výzkumných projektů či mezinárodní komerční spolupráce. Projekty fondu mohou být jak individuální, tak i týmové pod vedením uchazeče splňujícího podmínky pro přiznání podpory. Každý projekt musí mít garanta z řad akademických pracovníků.

Zdrojem financování jsou fakultní prostředky ze státní dotace na podporu rozvoje vědecko-výzkumných organizací.

Iniciační fond spravuje Rada fondu, která vyhlašuje jednotlivé výzvy, hodnotí předložené projekty, přiděluje finanční prostředky, provádí hodnocení a kontrolu udělených projektů. Radu fondu jmenuje a odvolává děkan.

 

Zdroje Iniciačního fondu jsou určeny na:

  1. Úhradu nákladů spojených s přípravou mezinárodního projektu/spolupráce či účastí na přípravě projektu/spolupráce (cestovní náklady, náklady na odborné překlady textu projektu a dalších potřebných materiálů, organizaci meetingů, případně další doložitelné a účelně vynaložené náklady spojené s přípravou projektů)

  2. Podpora mladých pracovníků (a výzkumných týmů) na max. 1 rok s cílem podpořit jejich stabilizaci a umožnit jim připravit kvalitní mezinárodní výzkumné projekty. Podpora je zejména určená na pokrytí mzdových nákladů (dedikované části úvazku řešitele/týmu) na přípravu projektu. Předpokládá se spolufinancování ze strany příslušného pracoviště ve výši minimálně 50%.

  3. Kompetitivní návrhy mezinárodních osobních projektů (jako například Marie-Curie, ERC ...), které mohou být znovu zaslány v příštích dvou letech, mohou získat jednoroční (omezené) start-up financování, které umožní získání dalších výsledků, které by dále podpořily získání projektu. Nutnou podmínkou je opětovné zaslání návrhu projektu po jednom roce, jinak by podpora nemohla být udělena.

  4. Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na FSv ČVUT a prestižním zahraničním vědcem. V rámci tohoto schématu může navrhovatel získat podporu na plně hrazený pobyt zahraničního vědce (v celkové max. 3 týdny), při kterém by začali rozvíjet nové výzkumné téma, s cílem získat společné publikace a iniciovat jejich dlouhodobou spolupráci. V rámci pobytu se předpokládá veřejná přednáška zahraničního pracovníka pro členy akademické obce FSv ČVUT. Finanční podpora se poskytuje paušálem do výše až 200 Euro/na den na základě schválené přihlášky

 

Žádosti o přiznání podpory

Vyhlášení soutěže o příspěvky z Iniciačního fondu zveřejňuje oddělení VaV FSv na svých webových stránkách.
Žádost o podporu podává žadatel na příslušném formuláři prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum. Nedílnou součástí žádosti je profesní životopis žadatele, seznam publikací v recenzovaných mezinárodních časopisech, případně další přílohy požadované v konkrétní výzvě.

Žádosti o podporu v kategorii A lze podávat kontinuálně, žádosti v kategoriích B, C, a D pak na základě vyhlášené výzvy.

 

Hodnocení předkládaných projektů

Návrhy projektů posuzuje Rada fondu na základě předložených žádostí, jejich vyhodnocení a pohovoru s jednotlivými uchazeči. O přiznání podpory rozhoduje Rada fondu. O rozhodnutí rady je žadatel písemně vyrozuměn.

 

Výše podpory

Podpora se přiznává jednorázově, její výše se odvíjí od parametrů dílčích výzev a řádně zdůvodněných nákladů. Režijní náklady pracoviště nepatří mezi uznatelné náklady. Rada fondu je oprávněna provádět kdykoliv kontrolu hospodaření s poskytnutým příspěvkem, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti finančních prostředků. Příjemce je povinen umožnit Radě výkon kontroly a poskytnout veškerou požadovanou součinnost.

Podmínky, lhůta a způsob poskytování finančních prostředků jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí podpory. Rozpočet projektu je nedílnou součástí žádosti a smlouvy o poskytnutí podpory. Všechny náklady vynaložené na řešení výzkumného projektu musí být využity účelně, hospodárně a efektivně ve smyslu zákona o finanční kontrole. Veškeré změny při řešení projektu, které nejsou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, je příjemce povinen neprodleně oznámit.

 

Hodnocení ukončených projektů

Příjemce je povinen předložit do 30 dnů od ukončení projektu závěrečnou zprávu. Vyhodnocení projektu provádí Rada fondu na základě předložených materiálů; Rada může vyzvat řešitele k účasti na svém zasedání.

 

V Praze dne 18. 9. 2018

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan FSv