Vyhláška děkanky č 1/2016Č.j. 1VD/921/2016


ÚČELOVÉ STIPENDIUM PRO STUDENTY STUDIJNÍHO OBORU
BUILDING STRUCTURES

 

V souvislosti s novou výši poplatků za studium v anglickém jazyce (viz příloha č. 5 Statutu ČVUT) a v souladu se Stipendijním řádem ČVUT čl. 4 odst. 2e) je s platností od akademického roku 2016/17 přiznáváno studentům studujícím ve studijním oboru Building Structures následující účelové stipendium:

 

 1. Podmínky pro přiznání stipendia

  V daném semestru má student nárok na stipendium, jestliže v předcházejícím semestru studia splnil následující kritéria pro přiznání stipendia.

  1. získal minimálně 20 kreditů
  2. dosáhl váženého studijního průměru maximálně 2,500
  3. byl studentem FSv ČVUT oboru Building Structures
  4. studoval ve standardní době studia

 2. Výpočet váženého studijního průměru za předchozí semestr studia

  Pro všechny semestry studia s výjimkou posledního semestru, ve kterém student ukončuje studium vykonáním SZZ, se tento průměr vypočítává z předmětů absolvovaných v příslušném semestru.
  Za poslední semestr studia, ve kterém student ukončil studium úspěšným vykonáním SZZ, zahrnuje vážený studijní průměr u:
  - bakalářského studia známky z předmětů absolvovaných v posledním semestru a dále známku za obhajobu bakalářské práce s váhou kreditů, které jsou bakalářské práci přiřazeny.
  - magisterského studia známky z předmětů absolvovaných v posledním semestru a dále známku za obhajobu diplomové práce s váhou kreditů, které jsou diplomové práci přiřazeny.

 3. Výše stipendia

  Výše stipendia je stanovena procentuálním podílem vypočteným z výše poplatku za studium v anglickém jazyce, který je stanoven v příloze č. 7 Statutu ČVUT.
  Konkrétní procentuální podíl je určen v závislosti na počtu získaných kreditů následovně:

  Kredity výše stipendia vyjádřená procentuálním podílem
  z poplatku za studium v anglickém jazyce

  3080 %
  2977 %
  2874 %
  2771 %
  2668 %
  2565 %
  2462 %
  2359 %
  2256 %
  2153 %
  2050 %

 4. Výplata stipendia probíhá v letním semestru v měsíci dubnu, v zimním semestru v měsíci prosinci. O stipendium nemusí student žádat, fakulta jej vyplácí automaticky na základě studijních výsledků uvedených v IS KOS. První výplata tohoto stipendia proběhne v dubnu 2017.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. v. r.
děkanka                   

15. 1. 2016