Vyhláška děkana č 1/2019Č.j. 1VD/921/2019

ZÁPIS DO LETNÍHO SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

 

Pro pokračování ve studiu musí být všichni studenti bakalářského a magisterského studia zapsáni do letního semestru. Pro studenty v prvním roce studia platí podmínka získat za první semestr minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu (bc.: 15, mgr.: 20).

 

I. Přehled termínů


  Před zahájením výuky letního semestru:

 1. ZÁPIS PŘEDMĚTŮ     od 1. 2. 2019 16.00 h. do uzavření zápisu studentem v IS KOS. Po uzavření zápisu mohou studenti měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení fakulty.

 2. VOLBA ROZVRHOVÝCH HODIN U PŘEDMĚTŮ     1. 2. 2019 – 15. 2. 2019 15.00 h.
  Během prvního týdne tohoto období probíhá v IS KOS postupné zpřístupňování rozvrhu studentům "po vlnách" v závislosti na studijním průměru. Zpřístupnění rozvrhu není podmíněno složením všech zkoušek zimního semestru.

 3. ZÁPIS STUDENTA DO STUDIA LETNÍHO SEMESTRU
  1. 2. 2019 16.00 h. – 15. 2. 2019 15.00 h.
  elektronicky v IS KOS prostřednictvím tlačítka "UZAVŘÍT ZÁPIS"

  Student se může zapsat i bez složení všech zkoušek zimního semestru, i bez zapsání konečné skladby předmětů letního semestru – předměty lze změnit na studijním oddělení i po uzavření zápisu (např. připsat předmět Bakalářské práce).

  Po zahájení výuky letního semestru:

 4. ZMĚNY PŘEDMĚTŮ PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU na studijním oddělení pro zapsané studenty
  18. 2. 2019 8.30 h. – 1. 3. 2019 11.00 h.

 5. ZMĚNY ROZVRHOVÝCH HODIN PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU u zapsaných předmětů ze strany studenta v IS KOS
  18. 2. 2019 7.00 h. – 1. 3. 2019 11.00 h.

 6. DODATEČNÝ ZÁPIS DO SEMESTRU MIMO STANOVENÝ TERMÍN     18. 2. 2019 – 20. 2.2019 na studijním oddělení (za poplatek Kč 500,- dle Příkazu rektora 8/2018).

 

II. Popis jednotlivých kroků zápisu


 1. ZÁPIS PŘEDMĚTŮ v IS KOS PŘED ZAHÁJENÍM SEMESTRU
  Při zahájení zápisů mají studenti v KOS nastavenou skladbu povinných předmětů příslušného semestru; povinně volitelné a volitelné předměty si student do IS KOS zapíše samostatně dle své volby v souladu se svým studijním plánem. Každý student má možnost si v IS KOS individuálně předměty rušit či připisovat a to až do použití tlačítka "Uzavřít zápis". Stisknutím tlačítka "Uzavřít zápis" se student zapíše do semestru a poté je možné měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení fakulty.

  Zápis návazných předmětů:
  Nesloží-li student v předcházejícím semestru předmět XX1, platí:

  • do dalšího semestru si předmět XX1 zapíše znovu individuálně,
  • přednastavený předmět XX2 si student může, ale nemusí, individuálně zrušit,
  • lze si zapsat oba předměty současně, je však nutné absolvovat zkoušku z předmětu XX1 nejméně den před složením zkoušky z XX2, tj. nesloží-li student zkoušku z předmětu XX1, nemůžete skládat ani zkoušku z předmětu XX2,
  • pokud si student individuálně znovu nezapíše XX1 a nezruší si přednastavený předmět XX2, nutně studentovi propadne první zápis předmětu XX2.

  Kapacita předmětů, kapacita rozvrhových hodin předmětu:
  V IS KOS je rozlišována kapacita předmětu a kapacita rozvrhových hodin předmětu.

  Kapacita povinných předmětů v IS KOS je fakultou centrálně nastavována tak, aby si povinný předmět mohl v IS KOS zapsat každý student, který má tento předmět v předepsaném studijním plánu.
  Pokud si student z kapacitních důvodů nemůže některý povinný předmět zařadit do rozvrhu (neplatí pro povinně volitelné předměty), musí si povinný předmět zapsat do IS KOS bez rozvrhu. Po ukončení řádných zápisů bude kapacita rozvrhu povinných předmětů upravena a student si předmět do rozvrhu zařadí v prvních dnech výuky.

  O kapacitě povinně volitelných a volitelných předmětů rozhoduje příslušná katedra.

  Zápis předmětu Tělesná výchova: student si zapisuje do IS KOS daný kód předmětu, dále je nutné zvolit sport a konkrétní výukové hodiny na www.utvs.cvut.cz.

  Po uplynutí 2. týdne výuky letního semestru, tj. od 1. 3. 2019 11.00 hod. se všechny předměty zapsané v IS KOS stávají závaznými bez ohledu na to, zda má student u předmětů přiřazen rozvrh.

 2. VOLBA ROZVRHOVÝCH HODIN V IS KOS PŘED ZAHÁJENÍM SEMESTRU
  Při zahájení zápisů mají studenti v IS KOS fakultou nastavený rozvrh povinných předmětů příslušného semestru, každý student má možnost si v IS KOS individuálně měnit časový rozvrh všech předmětů. V rámci řádného zápisu neplatí žádné lhůty pro propadání rozvrhu.
  Zrušení rozvrhu: studentům nezapsaným do 15. 2. 2019 do studia letního semestru bude tento den po 16. hodině zrušen rozvrh předmětů v IS KOS. Důvodem je uvolnění rozvrhových kapacit předmětů pro zapsané studenty.

  Postupné otevírání přístupu do rozvrhu:
  Přístup do rozvrhu bude otvírán studentům postupně po vlnách, vždy pro skupinu studentů s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů za poslední dva semestry. První skupině s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů bude zápis do rozvrhu otevřen 1. 2. 2019 po 16. hodině.
  KOS při zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů.
  První zpracování proběhne 1. 2. od 16 hodin, další vždy následující den od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali tímto odpoledním nebo nočním zpracováním dat přístup do rozvrhu, je zaslán ihned informační e-mail, tzn. tito studenti mají v době obdržení e-mailu již tvorbu rozvrhu přístupnou. Přístup bude rozdělen do 5 vln, od 6. 2. bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.
  Výpočet váženého počtu kreditů viz níže část III, odst. 1.
  Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži, studentům nastupujícím po přerušení do studia umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě předchozího projednání.

 3. ZÁPIS STUDENTA DO STUDIA LETNÍHO SEMESTRU
  Studenti se zapisují v IS KOS elektronicky prostřednictvím tlačítka "UZAVŘÍT ZÁPIS".
  Zápis je možno provést i bez složení všech zkoušek zimního semestru i bez zapsání konečné skladby předmětů letního semestru. Zápis není možno provést v IS KOS, pokud student nesplňuje podmínky pro pokračování ve studiu, např. nesložený předmět na druhý zápis, nesplnění minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu.
  Nemůže-li se student zapsat elektronicky v IS KOS, je nutné zápis vyřídit v termínu řádných zápisů na studijním oddělení fakulty (např. zápis mgr. studentů do 2. semestru při absolvování zahraničního studijního pobytu v 1. semestru studia).
  Poslední možnost se řádně zapsat má student 15. 2. 2019 do 15.00 hodin.

 4. ZMĚNY PŘEDMĚTŮ PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU
  První dva týdny výuky v semestru mají zapsaní studenti možnost osobně na studijním oddělení zrušit zapsaný předmět, případně zapsat předmět jiný.

 5. ZMĚNY ROZVRHOVÝCH HODIN PO ZAHÁJENÍ SEMESTRU
  První dva týdny výuky v semestru mají zapsaní studenti možnost měnit individuálně v IS KOS rozvrhové hodiny u zapsaných předmětů.

 6. DODATEČNÝ ZÁPIS DO STUDIA MIMO STANOVENÝ TERMÍN
  probíhá 18. – 20.2. na studijním oddělení za poplatek Kč 500,- dle Příkazu rektora č. 8/2018.
  Upozornění: Studentům nezapsaným do 20. 2. 2019 bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností. Pro případný zápis po tomto datu je nutné podat v souladu se Studijním a zkušebním řádem ČVUT čl. 13 odst. 4 děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení písemnou omluvu ze zápisu s uvedením důvodu.

 

III. Poznámky


 1. Výpočet váženého počtu kreditů pro přístup do rozvrhu
  pro každého jednotlivého studenta se provádí jako součet hodnot (4-ZNAMKA)*KREDITY pro všechny úspěšně absolvované předměty (A=1 B=1,5 C=2 D=2,5 E=3 F=4, zápočet se počítá jako 3, předměty uznané z předchozího studia se nehodnotí).

 2. Aktuální informace o přístupu studentů do IS KOS jsou zveřejňovány na webové stránce fakultního Výpočetního a informačního centra www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php
  Základní informace o IS KOS z Výpočetního a informačního centra Rektorátu ČVUT (správce komponenty) viz Portál ČVUT

 3. Po dobu řádných zápisů, tj. do 15. 2. 2019 platí standardní úřední hodiny studijního oddělení jako v průběhu semestru.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan

14. ledna 2019