Vyhláška děkanky č 3/2016Č.j. 3VD/921/2016


UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ Z PŘEDCHOZÍHO STUDIA

 

V případech uvedených v článku 13 odst. 10 Studijního zkušebního řádu ČVUT v Praze a při přestupu na Fakultu stavební ČVUT z jiné vysoké školy nebo jiné fakulty ČVUT jsou na základě písemné žádosti studenta děkankou Fakulty stavební ČVUT uznávány jednotlivé předměty z předchozího studia za následujících podmínek:

  • předměty byly hodnocené klasifikačními stupni A, B, C (příp. ekvivalentními číselnými stupni),
  • od data absolvování předmětů neuplynulo více než 5 let,

 

Ve studijních programech Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Stavitelství a Civil Engineering je též uznáván jako celek první blok bakalářského studia (tj. předměty zařazené ve studijních plánech do 1. a 2. roku studia) za následujících podmínek:

  • blok studia byl absolvován s celkovým váženým studijním průměrem nejvýše 2,00,
  • blok studia neobsahuje žádné předměty, od jejichž absolvování uplynulo více než 5 let.

 

Předměty, resp. blok, jsou uznávány z předchozího studia na FSv ČVUT včetně studia předmětů v rámci celoživotního vzdělávání, na jiných fakultách ČVUT, případně na jiných vysokých školách.
Žádost o uznání předmětů podává student na předepsaném formuláři při zápisu do 1. roku studia.

Vyhláška je platná pro studenty, kteří zahájili studium na FSv ČVUT počínaje akademickým rokem 2016/2017.

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka

 

v z. prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
proděkan

 

22. 2. 2016