Vyhláška děkana č. 5/2019č.j. 5/VD/923/2019

VYHLÁŠKA DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů,
kteří v akademickém roce 2019/20 vyjíždí na zahraniční studijní pobyt

 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

Celková výše finančních prostředků uvolňovaná pro akademický rok 2019/20 na tento typ stipendia činí 800 000 Kč z prostředků fakulty.

Výše příspěvku fakulty činí 50% z příspěvku přiděleného rektorátem ČVUT pro zahraniční výjezd.

Uchazeči o stipendium žádají prostřednictvím Žádosti o přiznání účelového stipendia pro studenty vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt, kterou dodají:

  • buď osobně
  • nebo prostřednictvím pošty
  • nebo mailem naskenovanou s podpisem studenta na zahraniční oddělení fakulty
    kontaktní osobě Mgr. Jitce Řeháčkové na adresu jitka.rehackova@fsv.cvut.cz.

Předmět žádosti: Přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

Obsah žádosti:

  • prohlášení, že student vyjíždí na svůj zcela první studijní pobyt, pokud nebude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou „double degree“,
  • informace, zda bude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou „double degree.“

Termín zahájení podávání žádostí: 16. 4. 2019
Termín ukončení podávání žádostí: 15. 10. 2019
Termín rozhodnutí děkana o přidělení stipendií: nejdéle 31. 10. 2019.
Výsledky budou následně zveřejněny na webové stránce fakulty.

O stipendium mohou žádat studenti, kteří:

  • vyjíždí na svůj první minimálně semestrální zahraniční pobyt,
  • mají vážený studijní průměr do 1,8 včetně za celé aktuální studium,
  • mají splněny všechny kredity předepsaného studijního plánu.

Vedení FSv ČVUT v Praze projedná obdržené žádosti o stipendium a vytvoří výsledný seznam uchazečů, kteří splňují předepsaná kritéria, přičemž pořadí v seznamu bude dáno váženým studijním průměrem. Studenti, kteří budou studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree", budou upřednostněni.

Stipendium získají všichni přihlášení studenti dle stanoveného pořadí až do vyčerpání přidělených finančních prostředků pro akademický rok 2019/20.

Stipendium bude studentům vypláceno jednorázově v termínu stanoveném děkanem na účet studenta uvedeném v IS KOS.

Stipendium je stanoveno jako měsíční částka. Nárok na stipendium vzniká prvním dnem zahraničního studijního pobytu a zaniká posledním dnem zahraničního studijního pobytu. Stipendium bude vypláceno pouze za ty měsíce, ve kterých student stráví minimálně 20 dní na zahraničním studijním pobytu.

Pokud student nesplní požadavky na ukončení a uznání studia v zahraničí, může mu být na základě rozhodnutí děkana buď celé stipendium, nebo jeho část odebráno a student bude muset tuto částku vrátit.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan
Praha 16. dubna 2019