Vyhláška děkana č.7/2018 -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.7/2018 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Vyhláška děkana č. 7/2018č.j. VD7/921/2018


 

VYHLÁŠKA DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
pro studenty, kteří v akademickém roce 2018/19 vyjíždí na zahraniční studijní pobyt

 


 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

Celková výše finančních prostředků uvolňovaná pro akademický rok 2018/19 na tento typ stipendia činí 500 000 Kč z prostředků fakulty.

Výše příspěvku fakulty činí 50% z příspěvku přiděleného rektorátem ČVUT pro zahraniční výjezd.

Uchazeči o stipendium žádají prostřednictvím žádosti – obecný formulář, který dodají

  • buď osobně
  • nebo prostřednictvím pošty
  • nebo mailem nascanovaný s podpisem studenta na studijní oddělení fakulty.
Předmět žádosti: Přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

Obsah žádosti:

  • prohlášení, že student vyjíždí na svůj zcela první studijní pobyt, pokud nebude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree",
  • informace, zda bude studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree."

Povinnou přílohou žádosti je kopie smlouvy s rektorátem, která obsahuje výši přiděleného příspěvku rektorátu ČVUT pro zahraniční výjezd nebo vyjádření rektorátu, jak vysoké stipendium bylo studentovi rektorátem přiděleno.

Termín zahájení podávání žádostí: 1. 7. 2018
Termín ukončení podávání žádostí: 15. 10. 2018
Termín rozhodnutí děkana o přidělení stipendií: nejdéle 31. 10. 3018.
Výsledky budou následně zveřejněny na webové stránce fakulty.

O stipendium mohou žádat studenti, kteří

  • vyjíždí na svůj první minimálně semestrální zahraniční pobyt,
  • mají vážený studijní průměr do 1,8 včetně za celé aktuální studium,
  • mají splněny všechny kredity předepsaného studijního plánu.

Vedení FSv ČVUT v Praze projedná obdržené žádosti o stipendium a vytvoří výsledný seznam uchazečů, kteří splňují předepsaná kritéria, přičemž pořadí v seznamu bude dáno váženým studijním průměrem. Studenti, kteří budou studovat v zahraničí ucelený studijní program formou "double degree", budou upřednostněni.

Stipendium získají všichni přihlášení studenti dle stanoveného pořadí až do vyčerpání přidělených finančních prostředků pro akademický rok 2018/19.

Stipendium bude studentům vypláceno jednorázově v termínu stanoveném děkanem na účet studenta uvedeném v IS KOS.

Stipendium je stanoveno jako měsíční částka. Nárok na stipendium vzniká prvním dnem zahraničního studijního pobytu a zaniká posledním dnem zahraničního studijního pobytu. Stipendium bude vypláceno pouze za ty měsíce, ve kterých student stráví minimálně 20 dní na zahraničním studijním pobytu.

Pokud student nesplní požadavky na ukončení a uznání studia v zahraničí, může mu být na základě rozhodnutí děkana buď celé stipendium, nebo jeho část odebráno a student bude muset tuto částku vrátit.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan
Praha 28. června 2018
aktualizace 8. 8. 2018 (posun termínů podávání žádostí)

  Tisk stránky
ČVUT FSv Legislativa Vyhláška děkana č.7/2018 Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 8. srpna 2018, 12:29  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz