Vyhláška děkana č 7/2019Č.j. 7VD/921/2019

ZÁPIS DO ZIMNÍHO SEMESTRU AKAD. ROKU 2019/2020

 

I. Základní informace


 • V zápisovém období absolvuje student
  a) volbu předmětů v IS KOS
  b) zápis do zimního semestru
  c) případné změny předmětů a jejich rozvrhu po zapsání do semestru

 • Zápis do semestru probíhá elektronicky – student se zapisuje samostatně v IS KOS prostřednictvím tlačítka "uzavřít zápis". Elektronický zápis je studentovi v IS KOS umožněn po splnění podmínek pro postup do dalšího akademického roku studia.

 • Nemůže-li se student zapsat elektronicky v IS KOS, je nutné zápis vyřídit osobně na studijním oddělení fakulty.

 • Po zápisu do semestru, tj. od použití tlačítka "uzavřít zápis" ztrácí student možnost měnit samostatně předměty v IS KOS. Dále je možné měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení. Možnost měnit samostatně ze strany studenta rozvrh zapsaných předmětů zůstává beze změny.

 

II. Termíny a postup


26. 8. pondělí v IS KOS od 16.00 h. – 19. 9. 2019 čtvrtek v IS KOS do 23.59 h. řádný termín zápisu

 • změny předmětů v IS KOS ze strany studenta do "uzavření zápisu", dále po "uzavření zápisu" prostřednictvím studijního oddělení,

 • zápis do semestru v IS KOS ze strany studenta prostřednictvím tlačítka "uzavřít zápis",

 • změny rozvrhu v IS KOS ze strany studenta – přístup do rozvrhu je otevírán bc. studentům postupně ve dnech 26. – 30. 8. v závislosti na dosavadních studijních výsledcích – viz odst. IV.
  Magisterským studentům bude rozvrh zpřístupněn jednotně 26. 8.

Zápis v řádném termínu lze provést také osobně na studijním odd. v úředních hodinách.

Upozorňujeme, že zápis je ukončen ve čtvrtek 19. 9. Studentům nezapsaným do 19. 9. 2019 bude následně zrušen rozvrh předmětů v IS KOS. Důvodem je uvolnění rozvrhových kapacit předmětů pro zapsané studenty.

 

23. 9. – 27. 9. 2019 (pá) do 11.00 h.   dodatečný zápis mimo stanovený termín na studijním odd. pro studenty nezapsané do studia v řádném termínu

Dodatečný zápis provede student osobně na studijním odd., zápis je zpoplatněn částkou Kč 500,- dle Příkazu rektora č. 8/2018.

Studentům nezapsaným do 27. 9. 2019 bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

 

23. 9. – 4. 10. (pá) 2019   dodatečné změny ve skladbě předmětů a v rozvrhu pro zapsané studenty

 • změny předmětů po zahájení semestru na studijním odd. v úředních hodinách
 • změny rozvrhu ze strany studenta v IS KOS: 23. 9. od 7.00 h. – 4. 10. do 11.00 h.

Od 4. 10. 2019   11.00 hod. se všechny předměty studenta zapsané v IS KOS stávají závaznými bez ohledu na to, zda student má či nemá k těmto předmětům přiřazený rozvrh.

 

III. Úřední hodiny studijního oddělení v září a říjnu 2019


2. – 20. 9.   Standardní úřední hodiny jako v průběhu semestru

kromě

2. 9.   Zrušeny úřední hodiny z důvodu zápisu 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách fakulty

3. – 5. 9.   Otevřen omezený počet přepážek z důvodu zápisů 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty

9. 9.   Zrušeny úřední hodiny z důvodu náhradního zápisů 1. ročníků mgr. studia v posluchárnách fakulty

16. 9.   Otevřena pouze jedna přepážka z důvodu náhradních zápisů 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty

17. – 19. 9.   Otevřen omezený počet přepážek z důvodu promocí bc. a mgr. studia v Betlémské kapli.

23. – 27. 9.   Rozšířené úřední hodiny

po8.30 – 11.00 + 13.00 – 15.30
út8.30 – 11.00 + 13.00 – 15.30
st8.30 – 11.00 + 13.00 – 15.30
čt8.30 – 11.00 + 13.00 – 15.30
8.30 – 11.00

od 30. 9.   Standardní úřední hodiny jako v průběhu semestru

Je-li přepážka uzavřena, lze zápis a ostatní studijní záležitosti vyřídit na ostatních otevřených přepážkách.

 

IV. Další důležité informace


 1. Podmínkou zápisu do ZS je získání alespoň minimálního počtu kreditů nutného pro pokračování ve studiu, složení všech předmětů podruhé zapsaných.

 2. V rámci termínů řádného zápisu neplatí žádné lhůty pro propadání rozvrhu ani lhůty pro stisknutí tlačítka "Uzavřít zápis". Poslední možnost se řádně zapsat do studia má student 19. 9. 2019 ve čtvrtek do 23.59 h. v IS KOS.

 3. Při zahájení zápisů mají všichni studenti v IS KOS nastavené povinné předměty ZS v souladu se studijním plánem včetně jejich rozvrhu. Studenti mohou tuto nastavenou skladbu předmětů měnit (připisovat, rušit předmět).

 4. Kapacita povinných předmětů
  je fakultou centrálně nastavována tak, aby si povinný předmět mohl zapsat každý student, který má tento předmět v předepsaném studijním plánu. Pokud si student z kapacitních důvodů nemůže některý povinný předmět zařadit do rozvrhu (neplatí pro povinně volitelné předměty), musí si v každém případě povinný předmět zapsat do IS KOS bez rozvrhu. Po ukončení řádných zápisů bude kapacita rozvrhu předmětů v průběhu pondělí 23. 9. a úterý 24. 9. upravena a student si povinný předmět do rozvrhu zařadí.

 5. O kapacitě povinně volitelných a volitelných předmětů rozhoduje příslušná katedra.

 6. Platí systém postupného otevírání přístupu do rozvrhu (popis viz níže).

 7. Zápis do hodin tělesné výchovy
  student si zapisuje do IS KOS daný kód předmětu, rozvrh tohoto předmětu se v IS KOS nevolí ani nezobrazuje. Je nutné následně zvolit sport a konkrétní výukové hodiny na www.utvs.cvut.cz.

 

Postupné otevírání přístupu do rozvrhu
Přístup do rozvrhu bude otvírán studentům postupně po vlnách, vždy pro skupinu studentů s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů za poslední dva semestry.
KOS při zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů.

První skupině s nejvyšší hodnotou váženého počtu kreditů bude zápis do rozvrhu otevřen v pondělí 26. 8. po 16. hodině, pro další skupinu proběhne výpočet vždy následující den od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali tímto odpoledním nebo nočním zpracováním dat přístup do rozvrhu, je zaslán ihned informační e-mail, tzn. tito studenti mají v době obdržení e-mailu již tvorbu rozvrhu přístupnou.
Přístup bude rozdělen do 5 vln v období od 26. 8. do 30. 8. Od soboty 31. 8. bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Výpočet váženého počtu kreditů pro každého jednotlivého studenta se provádí jako součet hodnot (4-ZNÁMKA)*KREDITY pro všechny úspěšně absolvované předměty (A=1 B=1,5 C=2 D=2,5 E=3 F=4, zápočet se počítá jako 3, předměty uznané z předchozího studia se nehodnotí).
Aktuální informace o přístupu studentů do IS KOS jsou zveřejňovány na webové stránce fakultního Výpočetního a informačního centra viz www.fsv.cvut.cz/vic/kos.php.
Základní Informace o IS KOS z Výpočetního a informačního centra Rektorátu ČVUT (správce komponenty) viz https://ikos.cvut.cz/ikoshtml/kos.html.

 

Výuka v zimním semestru 2019/2020 bude zahájena v pondělí 23. září 2019.

 

24. července 2019

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
děkan