OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

Loga

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 


 

Název projektu:  Posílení vazby teoretických předmětů a profesní orientace v prvních
  dvou ročnících bakalářského studijního programu Stavební inženýrství
Registrační číslo:   CZ.2.17/3.1.00/36031
Program:   OP Praha Adaptabilita
Název prioritní osy:   Modernizace počátečního vzdělávání
Žadatel:   České vysoké učení technické v Praze
Výše schválené podpory:  845 883,00 Kč

 

Harmonogram: zahájení projektu 1.4.2014, ukončení projektu 30.6.2015

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je inovace bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na FSv ČVUT v jeho prvních dvou ročnících, kdy studium probíhá podle společného studijního plánu, ve kterém převažují předměty teoretického charakteru.

Cílovou skupinu tvoří studenti prvních dvou ročníků bakalářského programu Stavební inženýrství v prezenční formě.

Navrhovaná inovace výuky spočívá v posílení vazby teoretických předmětů a předmětů odborných s důrazem na ukázky aplikovatelnosti obecných principů při řešení problémů ze stavební praxe v těchto předmětech

  • Matematika
  • Konstruktivní geometrie
  • Mechanika a Pružnost a pevnost.

Výstupy projektu:

  • prezentace pro přednášky
  • pracovní listy pro cvičení a semináře
  • tematické přednášky v doplňkové výuce