OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

Loga

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 


 

Název projektu:  Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství
pro posílení profesního zaměření absolventů
Registrační číslo:   CZ.2.17/3.1.00/36033
Program:   OP Praha Adaptabilita
Název prioritní osy:   Modernizace počátečního vzdělávání
Žadatel:   České vysoké učení technické v Praze
Výše schválené podpory:   1 080 709,37 Kč

 

Harmonogram: Zahájení projektu 1.7.2013 – ukončení projektu 31.10.2014

text

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu je zkvalitnění a inovace bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v souladu s potřebami trhu práce. Projekt umožní zvýšení odborných znalostí, dovedností a profesních kompetencí studentů programu Stavební inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Inovace studia zlepší možnost přímého uplatnění absolventů bakalářského programu na trhu práce a zkvalitnění studia v navazujících magisterských programech. Tohoto cíle bude dosaženo realizací 3 odborných klíčových aktivit, jejichž výstupy budou uplatněny v inovovaných předmětech odpovídajícího zaměření.

Cílová skupina je tvořena studenty prezenční formy bakalářského studijního programu Stavební inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Konkrétně se jedná o studenty, kteří po absolvování společných dvou ročníků studia budou pokračovat ve studiu studijních oborů:

 • Konstrukce pozemních staveb
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Inženýrství životního prostředí
 • Management a ekonomika ve stavebnictví
 • Příprava, realizace a provoz staveb
 • Požární bezpečnost staveb

Projekt inovuje předměty bakalářského studia se zaměřením na:

Výstupy projektu:

 • inované osnovy výuky jednotlivých předmětů;
 • inovované prezentace, učební texty, výukové animace, simulace, fotodokumentace a videozáznamy zkoušek;
 • výukový software, audiovizuální pomůcky;
 • řešené příklady zatížení a návrhu konstrukčních prvků jako pomůcky pro cvičení.

text