Loga

 

VODA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA - VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 

Reg. č. projekt:   CZ.1.07/1.3.48/02.0006
Odpovědný řešitel:   Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D.
Koordinátor projektu:  Dana Míšková
Project homepage:   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
Kontakt:   miskova@lermo.cz ; gabriela.stastna@fsv.cvut.cz

 

Cile projektu

Hlavním cílem projektu je další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (cílové skupiny) v oblasti vodního hospodářství, které je v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Důraz je kladen na skutečnost, že voda není jen obyčejná surovina, ale vzácný zdroj, bez kterého život na Zemi není možný, a proto bychom se k ní měli patřičně chovat. Projekt vychází z principů EVVO, která se zvláště v poslední době stává více aktuální, zvláště v souvislosti se záměry zahraničních společností těžit například břidlicový plyn v oblasti Broumovska a na dalších lokalitách ČR, kde se vyskytují zásoby kvalitní podzemní vody, nebo záměr na těžbu černého uhlí taktéž v lokalitě se zásobami kvalitní podzemní vody.

Systematická koncepce projektu umožní srozumitelně vysvětlit vzájemné těsné vztahy a vazby mezi zdánlivě izolovanými a nesouvisejícími prvky přírody, které jsou však nenahraditelnou součástí nejen koloběhu vody, ale životního prostředí vůbec, a bez kterých není možná efektivní ochrana a péče o vodu a o celou Zemi. Pouze pedagog znalý těchto souvislostí a vazeb může dětem a žákům poskytnout plnohodnotné informace, na jejichž základě může jedinec zaujmout správné stanovisko k ochraně vod a životního prostředí jako celku.

V rámci projektu budou pro cílové skupiny připraveny a pořádány semináře a školení, ve kterých budou seznámeny s problematikou vod tak, aby mohly rozšířit stávající výuku o toto velmi aktuální téma poutavou a zábavnou formou pro různé věkové kategorie (MŠ, ZŠ). V rámci projektu vzniknou výchovně vzdělávací pomůcky pro jednotlivé věkové kategorie. Po ukončení účasti v projektu bude cílová skupina disponovat znalostmi a výukovými materiály pro práci s nejmladší generací, a bude tak moci přispět k vytvoření pozitivního vztahu k vodě a životnímu prostředí založenému na respektu, úctě a vědomí vlastní zodpovědnosti.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.