Matematická statistika pro techniky

Kód předmětu: 101YMST
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Stochastické modely. Shoda dat se stochastickým modelem. Odhad parametrů modelu metodou maximální věrohodnosti a metodou momentů. Intervaly spolehlivosti. Závislost a korelovanost. Test nezávislosti v kontingenční tabulce. Kovarianční matice a její rozklad. Jednoduchá lineární regrese. Regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Bayesevské metody.
Obsah 
--
Literatura 
--
Návaznosti 
--