Estetika a sociologie

Kód předmětu: 105ESSO
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1


Anotace(semestr )
Cílem předmětu je uvést studenty do současné estetiky jakožto disciplíny zabývající se působením uměleckých i mimouměleckých objektů na své recipienty. V přednáškách budu vycházet z premisy, že současnou estetiku charakterizuje odstup vůči tradiční estetice Immanuela Kanta (založené na pojmech vkusu, krásy, vznešenosti a génia). Toto tvrzení bude dokumentováno jak na teoretických textech moderní teorie umění, tak na konkrétních uměleckých projektech (v oblasti malířství, sochařství, street-artu, filmu, videa, konceptuálního umění, performance a hudby). Průběžně budu přihlížet k sociologickému aspektu estetiky, tj. k tomu, jak se do způsobu vnímání a tvoření uměleckých artefaktů promítá okolnost, že daný artefakt je pokaždé tvořen a vnímán v rámci určité komunity.
Obsah 
Úvodní přednáška
Malba / Socha (romantismus, modernismus, současnost)
Fotografie (přechod od modernistické ke konceptuální a současné fotografii)
Land-art / Street art
Film / Video / Digitální umění
Rekapitulace přednášek a psaní prvního eseje
Divadlo / Performance (naturalismus, Brecht, Artaud, Growski)
Hudba / Hluk (romantismus, atonální a konkrétní hudba)
Literatura (od moderny k experimentální poezii)
Etika v umění (etické teorie umění budou dokumentovány na tvorbě Andrese Serrana a Damiena Hirsta)
Závěrečná esej

Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  Artaud, A.: Divadlo a krutost; Kruté divadlo (První manifest), in: Divadlo a jeho dvojenec, přel. J. Kopecký a L. Šerý, Praha 1994.
[2]  Benjamin, W.: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Výbor z díla, I, přel. M. Ritter, Praha 2009, str. 299 až 326.
[3]  Ejzenštejn, S.: Organičnost a patos v kompozici filmu Křižník Poťomkin, in: Kamerou, tužkou i perem, Praha 1961.
[4]  Fried, M.: Art and Objecthood, in: Artforum, 5, 1967, str. 12 až 23 (dostupné česky in: Pospiszyl [1998], originál - on-line).
[5]  Greenberg, C, Modernist Painting [1960], in: Art & Literature, 4, 1965, str. 193 až 201 (česky in: Pospiszyl [1998]).
[6]  Krauss, R.: Sculpture in the Expanded Field, in: October, 8, 1979, str. 30 až 44 (dostupné on-line).
[7]  Kofroň, P.: Pomocná škola hudební, in: Tón ne! Čítanka pro ty, kdo pochybují o smyslu nové hudby, Brno 1998.
[8]  Danto, A. C.: Svět uměním, in: Aluze, 2009, 1, str. 66 až 74.
Návaznosti 
--