Atelier urbanistický

Kód předmětu: 127ATUR
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 9 kred.
Rozsah výuky: 0+7


Obsah 
Zadání v ateliéru jsou zaměřena na specifické urbanistické problémy, které jsou dopracovány až do detailu inženýrského řešení.

1. Přípravná a analytická fáze.
2. Analýza zadaného území a veškerých specifik ovlivňujících návrh.
3. Formulace konceptu, zpracování pracovních modelů.
4. Koncepční modely, varianty řešení.
5. Koncepční modely, varianty řešení.
6. Konkrétní architektonický návrh na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu.
7. Individuální ateliérová prezentace rozpracovaných projektů - analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.
8. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
9. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
10. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
11. Individuální ateliérová prezentace projektů.
12. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
13. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Konstrukce, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.
Návaznosti 
--