Diplomová práce

Kód předmětu: 127DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24


Anotace(semestr B201)
Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) včetně souvisejících vyhlášek, Zákon č. 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny včetně souvisejících vyhlášek
Návaznosti 
--