Krajinářská architektura a životní prostředí

Kód předmětu: 127KAZP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+2


Anotace(semestr )
Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Každá z kateder zajištuje blok přednášek a část cvičení. V rámci přednášek je pojednáno téma krajiny, jejího charakteru a krajinného rázu, kulturních a historických hodnot krajiny a jejich ochrany, krajiny a zeleně v urbanizovaném prostředí, vývoje krajiny a městské zeleně od středověku po současnost vč. ideových principů současné krajinářské tvorby a zásad návrhu zahrady, vše v nezbytném legislativním rámci. V druhém tematickém bloku je řešeno využití GIS pro hodnocení krajinných procesů, představeny geoportály s daty o krajině, pojednán vývoj katastru, pozemkové úpravy, péče o krajinu, význam zemědělství, ochrana povrchových vod v kontextu péče o krajinu, srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho. Ve cvičeních jsou oba tematické bloky prohloubeny analýzami konkrétních území.
Obsah 
1. Krajina a její charakter I - krajinářko-architektonická hlediska (krajina jako předmět architektonické a urbanistické tvorby, krajina jako struktura složek a jako vizuální prostor, znaky vizuální scény, konfigurace a agregace znaků, vizuální atraktivita krajiny, osobitost a jedinečnost krajiny, emblematické a ikonické znaky krajiny, objektivní a subjektivní stránka hodnocení vizuální scény, intersubjektová shoda, charakter krajiny).
2. Krajina a její charakter II (identita kulturní krajiny a krajinný ráz, dochované znaky kulturní a historické charakteristiky, krajina jako kulturní dědictví, hmotné a duchovní hodnoty, jejich identifikace a ochrana).
3. Proměny krajiny, zahrad, parků a městské zeleně (od osidlování krajiny k její urbánní transformaci).
4. Zahradně-architektonická a krajinářská hlediska tvorby (rostlinný materiál v městském prostředí, technologie zakládání zeleně, formy projektů zeleně).
5. Globální problémy, ekologie a současná společnost.
6. Základní terminologie životního prostředí ve vztahu k ochraně krajiny v ČR.
7. Jednotlivé funkce krajiny, její vývoj a využívání na území ČR.
8. Legislativní zakotvení ochrany krajiny v ČR a v EU.
9. Územní systém ekologické stability a jeho využití pro plánování krajinných úprav.
10. Krajinný ráz (preventivní hodnocení území z hlediska krajinného rázu, vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz, využití v územním plánování a v rozhodovací praxi). Historický a současný význam zemědělství a pro krajinný ráz.
11. Význam retence krajiny, vznik povodní, základy protipovodňové ochrany sídel.
12. Ochrana přírody a zemědělského půdního fondu. Pozemkové úpravy. Krajinotvorné funkce vodních toků a malých vodních nádrží, jejich úpravy a revitalizace.
13. Využití geoinformačních technologií pro kraj. plánování. Modely a geodata vhodná pro řešení kraj. úloh v ČR.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
[2]  VOREL, Ivan – Kupka, Jiří, Krajinný́ ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011.
[3]  SKLENIČKA, Petr, Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
Doporučená literatura:
[4]  LÖW, Jiří - Míchal, Igor, Krajinný́ ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce 2003.
[5]  MĚKOTOVÁ, Jarmila, Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP, 2007.
Návaznosti 
--