Nástroje územního a krajinného plánování

Kód předmětu: 127NUKP
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1


Anotace(semestr )
Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování. V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.
Obsah 
1. Úvod do problematiky, rekapitulace nástrojů územního plánování. Vyhláška č. 500/2006 Sb.
2. Územně analytické podklady, proces pořízení. Sledované jevy na úrovni kraje. Sledované jevy na úrovni obce. Pokyny pro řešení v navazující územně plánovací dokumentaci. Zastavěné území vymezené samost. postupem.
3. Územní plán. Tvorba zadání. Obsah zadání a návrhu územního plánu. Výkresová část územního plánu. Vyhláška 501/2006 Sb. Plochy s rozdílným způsobem využití.
4. Funkční a prostorová regulace v územním plánu. Urbanistická koncepce a koncepce navazujících systémů. Vymezování pozemků. Odstupy staveb. Veřejná infrastruktura.
5. Veřejná prostranství. Veřejně prospěšné stavby.
6. Předkupní právo a vyvlastnění. Výkresová část odůvodnění. Změny územního plánu.
7. Krajinné plánování - úvod do problematiky, přehled nástrojů adaptace sídel na změny klimatu
8. Nástroje pro ochranu biodiverzity a ekologické stability (SES, KES), ÚSES, ochrana přírody a krajiny - plány péče o ZCHÚ, zásady péče NP
9. Plánování narušené krajiny - rekultivace, plánování zemědělské krajiny - půda - ochrana ZPF a územní plánování, BPEJ, pozemkové úpravy (plán společných zařízení)
10. Ochrana a plánování kulturní krajiny - krajinné památkové zóny
11. Plánování lesní krajiny - formy hospodářské úpravy lesů (NIL, OPRL, LHP, LHO), zalesňování, těžba, vztah k územnímu plánování.
12. EIA + SEA - obsah, proces, návaznost na procesy výstavby a na územní plánování.
13. Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu a problematika krajiny na úrovni státu a krajů, územní studie krajiny.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
[2]  SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, 2015.
[3]  Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon
[4]  Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[5]  Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Doporučená literatura:
[6]  VÁCHAL, Jan – NĚMEC, Jan – HLADÍK, Jiří (eds.). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, 2011.
[7]  Zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
[8]  Zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon
Návaznosti 
--