Urbanistická a krajinářská kompozice

Kód předmětu: 127UKKO
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0


Anotace(semestr )
Předmět představuje vybrané kapitoly z urbanistické a krajinářské kompozice a teorie urbanismu jako základ urbanistické a krajinářské tvorby (obraz města, prostředí města, vnímání, krajinná kompozice, komponovaná krajina, kulturní dominanty, fenomén zahrady v historickém kontextu a pod.). Cílem předmětu je komplexní pohled na urbanistickou a krajinářskou tvorbu jako na tvorbu prostředí. Teoretický základ a kvalitní analýza stávajících měst a krajiny jsou následně předpokladem úspěšné praktické tvorby. Rozšiřuje se tím obsah základních urbanistických předmětů z bakalářského studia. Teoretické otázky doplňují příklady z historie a ukázky různých urbanistických analýz. Zaměřuje se především na téma vývoje urbanistické formy Prahy, jejích vybraných částí (Dejvice, Karlín), aspekty jejich plánování (regulačním komise) a některé specifické otázky (výškové budovy). Základní sadu přednášek doplňuje několik rozšiřujících témat přizvaných externích přednášejících.
Obsah 
1. Úvod a požadavky, vizuální atraktivita krajiny (estetika krajiny).
2. Komponovaná krajina vč. příkladů barokních a romantických komponovaných krajin.
3. Kulturní dominanty v krajině, jejich význam a ochrana.
4. Poutní krajina - významný fenomén baroka (sakralizace české krajiny v období baroka).
5. Zahrada - mezi přirozeností a umělostí ad. (úvahy nad různými aspekty a specifiky tvorby a chápání zahrad)
6. Geometrické principy renesančních a barokních zahrad.
7. Vývoj urbanistické formy Prahy a jejích částí.
8. Vývoj urbanistické formy našich vesnic vč. příkladů.
9. Výškové budovy ve světových metropolích (např. Moskva, Varšava, Paříž, Londýn).
10. Výškové budovy v Praze.
11. Vývoj plánování a utváření vybraných částí měst (čtvrtí, ukázka analýz z hlediska urbanistické kompozice.
12. Vývoj chápání a vytváření vybraných městských prostorů (nábřeží, park, náměstí)
13. Historické a společenské souvislosti plánování a tvorby měst (např. st. plánovací komise, okrašlovací spolky atd.).
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  HEXNER, Michal – NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.
[2]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
Doporučená literatura:
[3]  CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2005.
[4]  GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000.
[5]  GEHL, Jan – Gemzoe, Lars. Nové městské prostory. Šlapanice: Era, 2002.
[6]  HRŮZA, Jiří. Města utopistů. Praha: Československý spisovatel, 1967.
[7]  KRIER, Léon. Architektura volba nebo osud. Praha: Academia, 2002.
[8]  LYNCH, Kevin. Obraz města. The image of the city. Praha: POLYGON, 2004.
[9]  NORBERG‐SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010.
[10]  SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF, 1995.
[11]  STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005.
Studijní pomůcky:
[12]  VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008.
Návaznosti 
--