Urbanistická tvorba a informační systémy

Kód předmětu: 127UTS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2


Obsah 
1. Urbanismus, územní plánování a informační systémy / úvod do GIS, freeware.
2. Vývoj grafických technik v územním plánování a obecné principy GIS / prostředí ArcGIS - integrace dat - typy dat, uložení dat do geodatabáze, uspořádání dat GIS, export dat z
vrstvy do geodatabáze.
3. Filozofické základy tvorby urbanistického prostoru / výběr prvků a správa mapových vrstev, zobrazení dat pomocí definice podmnožiny dat, vytvoření skupiny vrstev.
4. Filozofie v praxi urbanistické tvorby / zobrazování dat - typy hodnot atributů, hodnocení pro nastavování symbolů.
5. Novější teorie a praxe plánování měst / práce s tabulkami a atributy, vztahy mezi tabulkami (připojení, relace).
6. Le Corbusier / tvorba a editace dat - mapové podklady pro editaci, přidání bodu - linie - polygonu.
7. Neoracionalisté, neoempiristé / popisování výstupů - pravidla popisování bodů, linií a polygonů.
8. Mezinárodní architektonické soutěže / tvorba mapy, export mapového list.
9. Územně plánovací podklady a GIS / územně analytické podklady - datové modely, tvorba mapových výstupů.
10. Územně plánovací dokumentace a GIS / územní plán - datové modely, tvorba mapových výstupů.
11. ArcGIS a jeho využití v praxi / řešení prostorových úloh v území, zpracování prostorových dat.
12. Městský architekt / analýza a tvorba dat v územním plánování.
13. Shrnutí / zápočtový test.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  HRŮZA, J. Stavitelé měst. Praha: Agora, 2011.
[2]  TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press. 1998.
[3]  KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy 10. Praha: ČVUT, 2003.
Doporučená literatura:
[4]  JANATKA, M. Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace. Praha: ČVUT, 2010.
[5]  MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 1. Praha: ČKA, 2000.
[6]  MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 2. Praha: ČKA, 2003.
Návaznosti 
--