Současná architektura

Kód předmětu: 129SAR
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2


Anotace(semestr )
Předmět se soustřeďuje na trendy v moderní a zejména současné architektuře, spojené s teorií a také interpretačními principy hodnocení architektury. Studenti se ve cvičeních soustřeďují právě na tyto otázky vztahu teorie a praxe realizace soudobé architektury, z čehož vyplývají i zadávaná témata seminárních prací.
Obsah 
Přednášky jsou přehledem současných teoretických textů zj. praktikujících architektů, které se zabývají vlastní interpretací jak architektonického konceptu vybraných staveb, tak obecnějších otázek o povaze soudobé architektury a jejím postavení ve společnosti.

1. Teorie současné architektury - explicitní vymezení. Teoretikové architektury ve dvacátém století, modernismus, vliv průmyslové epochy, architekt vs. inžený́r, materiály, konstrukce a typologie jako norma.
2. Nástup modernismusu a jeho paradigma, srovnání tvorby protagonistů modernismu v druhé polovině 20. století.
3. Odklon od modernistický́ch paradigmat. R. Venturi a kontradikční pojetí architektury, mýtus modernismu
4. Sémiotické pojetí interpretace, jazyk, mluva, sdělnost a konformita. Teoretické kořeny a přínos lingvistů - Saussure, Morris. Charles Jencks a jeho více vrstevnatý výklad.
5. Postmodernismus a jeho protagonisté. Jazyk postmoderní architektury a urbanismu, tektonika a fragment, kontextualismus (L. a R. Krier, A. Rossi, R. Boffil, O. M. Ungers...).
6. Fenomenologická interpretace architektury, K. Lynch (teorie obrazu města), Ch. N. Schulz a problém žitého a abstraktního prostoru, P. Zumthor ad. Kořeny a teoretický́ přínos filosofů. Teorie, geometrické a kompoziční principy.
7. Ikonologie architektury jako alternativní způsob interpretace. Italská škola interpretace architektury a její levicová východiska. Sociální pohyby ve společnosti jako hybný moment výrazových proměn architektury.
8. High - Tech a jeho počátky v novém brutalismu, architektura jako jiná estetika stroje. High - Tech a další vývoj na konci dvacátého a na začátku jedenadvacátého století.
9. Dekonstrukce - vrcholná fáze postmoderního uvažovaní na poli abstrakce - teorie, geometrické a kompoziční principy.
10. Architektura na prahu informačního věku - nová témata a pokusy o vlastní teorii: Rem Koolhaas, I. de Sola-Moráles ad.
11. Architektura informačního věku - digitální a virtuální architektura. G. Lynn, Winny Maas/MDRDV
12. Minimalismus a současná světová scéna. Česká odezva.
13. Přednáška hosta z oboru teorie architektury.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  P. Urlich: Digitální texty k přednáškám. Interní materiál FSv, 2016
[2]  Fialová (ed.) Architektura a současné město: texty o moderní a současné architektuře VI. Praha, Zlatý řez, 2016
[3]  R. Koolhaas: Texty. Praha, Zlatý řez, 2014
[4]  J. Tichá (ed.): Architektura a globalizace: texty o moderní a současné architektuře. Praha, Zlatý řez, 2013
[5]  P. Kratochvíl (ed.): Architektura a veřejný prostor: texty o moderní a současné architektuře IV, Praha: Zlatý řez, 2012
[6]  Ch. Norberg-Schulz: Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha, Dokořán, 2010
[7]  K. Frampton: Moderní architektura, kritické dějiny. Praha, Academia, 2004
Doporučená literatura:
[8]  J. Ševčík ‐ M. Mitášová: Česká a slovenská architektura 1971 – 2011. Texty, rozhovory, dokumenty. Praha, AVU 2013
[9]  P. Zumthor: Promýšlet architekturu. Zlín, Archa, 2009
[10]  P. Urlich: Příspěvek k možnostem stratifikace české kritiky, Architekt 2/1999
[11]  O. Ševčík: Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999
Návaznosti 
--