Stabilita a modelování ocelových konstr.

Kód předmětu: 134YSMK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Předmět YSMK má dvě části. První se týká stability a únosnosti ocelových stěn a druhá část se zabývá stabilitou a únosností ocelových prutových konstrukcí. V první části jsou analyzovány historické havárie ocelových konstrukcí a význam imperfekcí pro navrhování konstrukcí ze stěnových prvků. Uvádí se základy teorie boulení, lineární a nelineární teorie boulení tenkých stěn. Řešení je aplikováno na průřezy 4. třídy v souladu s evropskou normou. Podrobně jsou probrána boulení od normálového, smykového a lokálního napětí, včetně jejich kombinace. V závěru se demonstruje aplikace výsledků a návrh vyztužení tenkých stěn. Druhá část se zabývá stabilitou prutových soustav. Prezentují se obecné metody globální analýzy prutových soustav a metody zohlednění interakce tlaku s ohybem. Podrobně jsou rozebrány specifické případy ztráty stability za ohybu včetně prutů s proměnnou výškou průřezu.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.
[2]  ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5 Boulení stěn. ČNI, 2008.
[3]  Rules for Member Stability in EN 1993-1-1:Background documentation and design guidelines by TC 8. 2006.
Návaznosti 
--