Mechanika vozovek

Kód předmětu: 136YMVZ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1


Anotace(semestr )
Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální dopravní plochy s extrémním zatížením, modelování tuhé cementobetonové vozovky pomocí 3D MKP.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch
Návaznosti 
--