Pozemní stavby

Specializace studijního programu Stavební inženýrství

Předmětem studia specializace jsou budovy nejrůznějších typů, materiálových řešení, funkcí a provozu. Důraz je na komplexní pojetí výuky při přípravě na uplatnění v širokém spektru pracovních pozic ve všech  oblastech problematiky navrhování objektů pozemních staveb.

Předmětem studia specializace jsou budovy nejrůznějších typů, materiálových řešení, funkcí a provozu. Důraz je na komplexní pojetí výuky při přípravě na uplatnění v širokém spektru pracovních pozic ve všech  oblastech problematiky navrhování objektů pozemních staveb.

Charakteristika

Učební plán obsahuje předměty navrhování nosných prvků a konstrukcí i kompletačních konstrukcí, stavebně-fyzikální souvislosti a technická zařízení budov s aspekty vzájemných vazeb

Studium specializace Pozemní stavby je zaměřeno na zvládnutí komplexního navrhování pozemních staveb, tj. budov a jejich součástí, v širším kontextu stavebního inženýrství. Cílem výuky je výchova odborníků v celé oblasti pozemních staveb pro uplatnění ve stavební praxi i jako základ odborných znalostí pro navazující magisterské studium. Důraz je kladen na souvislosti a propojení poznatků z jednotlivých oblastí navrhování i realizace pozemních staveb se zaměřením na architektonicko-stavební řešení a konstrukční, materiálovou a energetickou efektivnost vedoucí k budovám s kvalitním vnitřním prostředím, podle zásad udržitelné výstavby. Komplexním pojetím výuky je student připravován pro týmovou spolupráci profesí, které se podílejí na navrhování, realizaci a provozu objektů pozemních staveb. Nedílnou součástí výuky je problematika BIM jako efektivní nástroj pro komplexní navrhování staveb.

Studium specializace navazuje na teoretické a průpravné předměty prvních dvou ročníků studia programu Stavební inženýrství. Komplexní přístup k navrhování pozemních staveb je v dalších dvou letech studia rozvinut zahrnutím široké problematiky pozemních staveb prostřednictvím souboru odborných předmětů zaměřených na základy stavební fyziky a materiálového inženýrství, navrhování nosných i kompletačních konstrukcí, sanace a rekonstrukce staveb, systémy technických zařízení budov, řízení stavebních projektů a technologii staveb.

V oblasti navrhování nosných konstrukcí je studium zaměřeno na prvky a konstrukce pozemních staveb z různých materiálů, analýzu jejich působení a modelování včetně interakce s konstrukcemi nenosnými a zakládání staveb. V předmětech zaměřených na řešení obálky budov a vnitřních nenosných konstrukcí jsou studenti vedeni ke komplexnímu přístupu řešení stavebních prvků a detailů s ověřením požadavků stavební fyziky, požární odolnosti a zdravotní nezávadnosti včetně souvislostí se systémy technických zařízení budov. Komplexní pojetí výuky specializace je plně uplatněno ve výuce dvou semestrálních projektů v závěru studia, kde student při návrhu budovy zpracovává vybrané části projektové dokumentace s respektováním požadavků a koordinací jednotlivých profesí.

Studenti si v odborných předmětech osvojí současné metody navrhování s využitím informačních technologií (BIM) a specifickým softwarovým vybavením. Důraz je kladen na pochopení principů a komplexní přístup ke splnění požadavků z pohledu jednotlivých kritérií. Volbou z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů si student rozšíří znalosti ve zvoleném zaměření. Cílem výuky těchto předmětů v posledním ročníku studia je specializovaná příprava pro praxi i pro navazující magisterský studijní program dle zájmu studenta.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Charakteristika specializace, zaměření

* V odstavci povinně volitelné předměty jsou uvedeny jen příklady.
Celá nabídka je obsáhlejší a je studentům včas komunikována.

Výuka v laboratořích, exkurze, spolupráce s praxí

Do výuky odborných předmětů jsou zapojeni odborníci z praxe přednáškami o aktualitách v navrhování, užití moderních postupů a materiálů i informacemi o realizovaných objektech pozemních staveb. Přínosem pro získání praktických dovedností je pro studenty výuka v laboratořích a též v počítačových učebnách jako součást cvičení povinných a zejména volitelných předmětů. Ve spolupráci s firmami jsou pro studenty pořádány exkurze na stavby zajímavých budov i do výroben stavebních prvků a materiálů.

Motivace nadaných studentů – workshopy, soutěže

Studenti se účastní řady akcí pořádaných katedrami nebo fakultou ve spolupráci se stavebními firmami i odbornými společnostmi.  Příkladem je soutěž Hala roku, pořádaná od roku 1986, původně organizovaná pro studenty pozemních staveb, v současnosti pro všechny studenty VŠ se stavebním zaměřením, s hojnou účastí, i mezinárodní. Studenti si návrhem a výrobou modelů konstrukčních prvků ověřují znalosti získané v předmětech specializace, o soutěž je i velký divácký zájem.

Uplatnění

Návaznost magisterského studia

Kontakt

Zástupkyně proděkanky pro pedagogiku –
Pozemní stavby, bezpečnost, materiály, prostředí, inteligentní budovy

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.