Požární bezpečnost staveb

Specializace studijního programu Stavební inženýrství

Studenti získávají základy navrhování konstrukcí pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb se zaměřením na problematiku požární bezpečnosti. Cílem oboru je vychovat  požární specialisty, kteří budou  umět připravit, realizovat a ověřit požárně bezpečnostní řešení budov, a mimo jiné se budou umět orientovat i v otázkách evakuace, pasivní a aktivní požární ochrany a péče o životní prostředí.

Studenti získávají základy navrhování konstrukcí pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb se zaměřením na problematiku požární bezpečnosti. Cílem oboru je vychovat  požární specialisty, kteří budou  umět připravit, realizovat a ověřit požárně bezpečnostní řešení budov, a mimo jiné se budou umět orientovat i v otázkách evakuace, pasivní a aktivní požární ochrany a péče o životní prostředí.

Charakteristika

Absolvent čtyřletého bakalářského studia specializace Požární bezpečnost staveb získá potřebné dovednosti z oboru projektování a výstavby a požární bezpečnosti staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit jako odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění novely 225 z 1. 1. 2018. Dosažené vzdělání umožní absolventům odbornou činnost v oblasti požární ochrany v orgánech státní správy a v soukromém sektoru i jako požární specialista podniku.

Cílem výuky je výchova odborníků v oblasti požární bezpečnosti staveb pro uplatnění ve stavební praxi a státní správě i jako základ odborných znalostí pro navazující magisterské studium. Důraz je kladen na propojení poznatků z jednotlivých oblastí navrhování i realizace staveb se znalostmi z teorie a praxe požární ochrany. Komplexní výuka připravuje studenta pro týmovou spolupráci profesí při návrhu, realizaci a kontrole požárního řešení staveb.

Předměty studia specializace zahrnují problematiku pozemních staveb – základy stavební fyziky a materiálového inženýrství, navrhování nosných i kompletačních konstrukcí, systémy technických zařízení budov a technologii staveb a dále speciálně zaměřené předměty požární bezpečnosti – termodynamiku, požární prevenci a represi a požární ochranu budov a dopravních staveb. V předmětech zaměřených na požární bezpečnost jsou studenti vedeni k teoretickým poznatkům o hoření, rozvoji a hašení požáru a k řešení pasivní a aktivní požární bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti. Studenti si v odborných předmětech osvojí současné metody navrhování s využitím informačních technologií a výpočetní techniky s aktuálním softwarovým vybavením. Důraz je vždy kladen na pochopení principů a komplexní přístup ke splnění požadavků při kooperaci požárního specialisty, architekta a statika. Komplexní pojetí výuky specializace se uplatní ve výuce semestrálních projektů v závěru studia, kde student při návrhu konkrétní budovy zpracovává podklady pro řešení požární bezpečnosti jednoduché i složité stavby s respektováním požadavků a koordinací jednotlivých profesí.

Cíle studia specializace jsou koncipovány jak pro přímé uplatnění absolventů v praxi, tak i pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, zejména v oboru Integrální bezpečnost staveb.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Spolupracujeme se studenty na výzkumu v požární laboratoři na UCEEB ČVUT

Požární bezpečnost zasahuje do mnoha profesí

Jako specialisté požární bezpečnosti zásadně ovlivňujeme stavby a jejich realizace od dispozičního, materiálového a konstrukčního řešení až po řešení technické či technologické.

Ve své praxi často spolupracujeme s dalšími projektanty (architekty, stavaři, statiky, technology), stavebními firmami, výrobci a dodavateli, zástupci státní správy, ale též investory či správci budov a společně dbáme na požární bezpečnost.

Akce pro zapálené

Jsme úzký, ale pro obor zapálený tým. Během studia navštěvujeme mnoho zajímavých a ohnivých míst, jako jsou požární zkušebny či výrobní provozy. Každý rok pořádáme studentskou vědeckou konferenci Zapálení, kde společně sdílíme nové požární poznatky.

A občas děláme „divné“ věci, jakými jsou evakuace vlaku nebo hýbání s kolejnicí.

Uplatnění

Kontakt

Garant specializace Požární bezpečnost staveb

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.