Planning, Implementation and Operation of Structures

Příprava, realizace a provoz staveb

Specializace studijního programu Stavební inženýrství

Specializace se zaměřuje zejména na fázi přípravy realizace výstavbových projektů jak na straně investora, tak i projektanta a dodavatele – zhotovitele staveb.

Specializace se zaměřuje zejména na fázi přípravy realizace výstavbových projektů jak na straně investora, tak i projektanta a dodavatele – zhotovitele staveb.

Charakteristika

Bakalářské studium specializace připravuje studenty zejména pro uplatnění ve stavební praxi a též pro pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného zaměření. Cílem studia je zejména poskytnutí důkladnějších znalostí v oblasti přípravy a řízení realizace a provozu staveb (řízení staveb a facility managementu).

Studium je zaměřeno zejména na získání detailních znalostí nových stavebních technologií, výrobních metod a metod přípravy a řízení projektů využitelných při zpracování studie proveditelnosti, jakož i na předvýrobní a výrobní přípravu. Cílem je též získání základů operativního řízení realizace staveb a řízení provozu a správy stavebních objektů. Studenti získají potřebné teoretické znalosti a v rámci cvičení, řízené praxe a exkurzí získají též praktické návyky potřebné pro stavební praxi.

Dalšími významným cílem je širší uplatnění výuky komplexního managementu kvality ve stavebnictví, tj. informace o hlavních problémech stavební praxe, realizace staveb i vadách projektů včetně rozboru příčin. Důraz je kladen na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci a užívání staveb, dále na vliv stavební činnosti na životní prostředí, komplexní pohled na procesy správy majetku a na procesy a systémy ovlivňující pohodu prostředí v budovách. Studijní plán nabízí též řadu povinně volitelných předmětů, v nichž si mohou studenti rozšířit znalosti jako přípravu pro praxi či pokračování studia na magisterské úrovni.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Součásti studia

Praxe, exkurze a workshopy

Specializace nabízí časté exkurze na stavby nejen v Praze, ale i po celé ČR. Studenti tak mají možnost propojit teoretické znalosti s praktickou aplikací v podmínkách reálných staveb. Unikátní workshopy a školení pak umožňují studentům vyzkoušet si prakticky např. slaňovací techniky, pokládku hydroizolací nebo provádění kontaktních zateplovacích systémů. Absolventi školení získají certifikáty, které zúročí ve svém CV. Během výuky jsou pořádány exkurze na stavební veletrhy v Německu a významné stavby v ČR a Evropě. Spolupracujeme i na Průmyslu 4.0 (spravujeme robotickou laboratoř).

Kvalitní oceňování a jistota zaměstnání

Sektor přípravy, realizace a provozu staveb má dlouhodobě nejvyšší finanční ocenění a nejvyšší poptávku po specialistech. Studenti této specializace si i díky znalostem z praktické výuky a zkušenosti práce v týmech mohou vybírat z řady lukrativních nabídek a začít tak budovat svoji profesní kariéru již během bakalářského studia.

Uplatnění

Kontakt

Garant specializace Příprava, realizace a provoz staveb

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.