Structural and Transportation Engineering

Konstrukce a dopravní stavby

Specializace studijního programu Stavební inženýrství

Současná doba klade stále větší požadavky na inženýrské konstrukce, nosné konstrukce staveb a dopravní stavby. Studenty tak vedeme při výuce směrem, který v praxi využijí při projektování stále smělejších konstrukcí inženýrských staveb a mostů, učíme je navrhovat nejen nové dopravní stavby, ale i například speciální zakládání.

Současná doba klade stále větší požadavky na inženýrské konstrukce, možnosti dopravy a komunikace. Studenty tak vedeme při výuce směrem, který v praxi využijí při projektování stále smělejších konstrukcí inženýrských staveb a mostů, učíme je navrhovat nejen nové dopravní stavby, ale i například rozvoj telekomunikační infrastruktury.

Charakteristika

Cílem studia specializace Konstrukce a dopravní stavby je teoretické a praktické zvládnutí problematiky navrhování a řízení výstavby konstrukcí inženýrských staveb, základových konstrukcí, mostních konstrukcí, dopravních a podzemních staveb. Studium je založeno na předmětech teoretického základu oboru, na které navazují profilové odborné předměty. Studenti získají znalosti v navrhování speciálních inženýrských konstrukcí a mostů, zakládání staveb, podzemních staveb a staveb dopravních (silničních, železničních a městských komunikací). Studium zahrnuje rovněž předměty vztahující se k využití výpočetních metod a k projektování s počítačovou podporou, včetně metod a procesů BIM. Studenti specializace Konstrukce a dopravní stavby absolvují týdenní výuku v terénu silničních či železničních staveb (podle volby studenta), kde provádějí vybraný dopravně-inženýrský průzkum. Typické pro specializaci Konstrukce a dopravní stavby je nutnost absolvovat Projekt K zaměřený na konstrukce (řešení mostu, inženýrské konstrukce, netypické konstrukce pozemních staveb) a Projekt D zaměřený na dopravní stavby (zpracování dílčí části projektové dokumentace vybrané části dopravní stavby či geotechnické konstrukce). Volitelné předměty umožňují studentům, aby se soustředili na jimi vybrané budoucí profesní zaměření (např. předměty zaměřené na tvorbu matematických modelů a numerické výpočty).

Studenti specializace Konstrukce a dopravní stavby se tak výběrem volitelných předmětů mohou připravit na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Konstrukce a dopravní stavby nebo na přímé uplatnění v praxi (projektování, stavebně technické průzkumy, zkoušení a diagnostika staveb, vedení realizace stavby, autorský a technický dozor nad realizací apod.)

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Průběh studia

Výuka v terénu

Silniční a železniční stavby mají jednotýdenní výuku v terénu, která probíhá na reálné komunikaci či železniční trati. Výuka v terénu ze silničních staveb je zaměřena na získání dovedností v oblasti geodézie a praktického návrhu místní komunikace nebo silnice či cesty v extravilánu.  U železničních staveb je výuka v terénu zaměřena na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace i provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky.

Štola Josef

Štola Josef se nachází asi 50 km jižně od Prahy u Slapské přehrady. Byla vyražena v letech 1981-91 v rámci geologického průzkumu zlatonosných ložisek. Fakulta stavební ČVUT v Praze využila opuštěné podzemní dílo k vytvoření unikátní in-situ podzemní laboratoře pro praktickou výuku a experimentální činnost.

Uplatnění

Kontakt

ZÁSTUPCE PRODĚKANA PRO PEDAGOGIKU – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY 

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.