Water Management and Water Structures

Vodní hospodářství a vodní stavby

Specializace studijního programu Stavební inženýrství

Vodohospodář pečuje o vodu v krajině i městech a obcích, a to za situace, kdy se voda stává stále cennější komoditou. Student se naučí projektovat, stavět a provozovat vodohospodářskou infrastrukturu např. pro zásobování vodou, ochranu před povodněmi, úpravu pitné vody nebo čištění odpadních vod.

Vodohospodář pečuje o vodu v krajině i městech a obcích, a to za situace, kdy se voda stává stále cennější komoditou. Student se naučí projektovat, stavět a provozovat vodohospodářskou infrastrukturu např. pro zásobování vodou, ochranu před povodněmi, úpravu pitné vody nebo čištění odpadních vod.

Charakteristika

Cílem studia je vychovat odborníky v oblasti vodohospodářského inženýrství se zaměřením na problematiku vodních staveb a vodohospodářské infrastruktury, ochrany, rozvoje a udržitelného využití vodních zdrojů, plánování a management povrchových a podzemních vod či s vodou spojená ekologická řešení v krajinném i městském prostředí. Studenti získávají znalosti a dovednosti v předmětech teoretického základu oboru, na které navazují profilové odborné předměty zahrnující všechny směry vodního hospodářství a vodního stavitelství z oblasti hydrotechnických staveb (jezy, přehrady, vodní elektrárny, plavební kanály včetně plavebních komor a dalších objektů), hydromelioračních staveb (odvodňování a závlahy pozemků), zdravotně-inženýrských staveb (vodovody a kanalizace, úprava pitné vody a čištění odpadních vod) a krajinného inženýrství (protierozní ochrana atd.). Prakticky orientovaná část výuky zahrnuje demonstrace a experimenty na fyzikálních modelech ve vodohospodářských laboratořích i v terénu, tematické exkurze a odbornou praxi. Šíři záběru studia specializace doplňují předměty stavebních konstrukcí, zakládání staveb a řízení stavebních projektů.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Další aktivity

Individuální přístup

Pro tuto specializaci je charakteristický nízkoprahový interaktivní způsob výuky. Ke studentům přistupujeme individuálním způsobem a podporujeme je v dalším rozvoji. Vzájemný vztah pedagogů a studentů je utužován i společnými exkurzemi, experimentální činností apod.

Brzká specializace

Student má možnost si již v časném stádiu studia zvolit svoji další profilaci v rámci tohoto relativně širokého oboru, a to zejména volbou jedné ze čtyř vodohospodářských kateder pro zpracování své bakalářské práce.

model vodní slalomové dráhy Fakulty stavební čvut

Uplatnění

Technicky vzdělaný vodohospodář snadno nachází celospolečensky významnou a uznávanou práci s uplatněním doma i ve světě, a to v následujících oblastech:

Další informace z oboru

Kontakt

garant studijního programu

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.