Bakalářský studijní program
Stavitelství

Příprava, realizace a provoz staveb

 

Profesně zaměřený bakalářský studijní program, který poskytuje optimální přípravu pro kariéru ve stavebnictví. Stavitelství klade důraz na praktické zvládnutí problematiky přípravy, realizace a provozu pozemních a inženýrských staveb.
Absolventi získají přehled o současných trendech přímo od odborníků z praxe ze všech oblastí stavebních činností.

Délka studia

4 roky

Získaný titul

Bc.

Charakteristika

Základní motivací studijního bakalářského programu Stavitelství je připravit studenty pro uplatnění v oblasti praktické realizace staveb, zejména pro stavební praxi. Úkolem tohoto profesně zaměřeného bakalářského programu je seznámit studenty e základními principy a metodami a též s nejnovějšími trendy v dynamicky se rozvíjejícím oboru. Dříve vnímané rozdíly mezi projektovou přípravou a realizací staveb se s nástupem výkonných IT technologií a dostupností on-line komunikačních kanálů (spolu s rozšířením pokrytí území komunikačními datovými sítěmi) v dnešní době stírají. Důraz je kladen zejména na on-line komunikaci v reálném čase mezi projektanty, projektanty specialisty, přípraváři, stavbyvedoucími, technickými dozory stavebníka, koordinátory BOZP, facility managery a v neposlední řad zástupci státu – dotčenými orgány státní správy – DOSS v rámci jednoho projektového modelu a jednoho projektového prostředí. To zakládá i nové požadavky i na celý výukový proces. Komplexnosti znalostí, která je od absolventů očekávána, není možné dosáhnout bez reálného provázání výukového prostředí s realitou přípravy a provádění staveb. Ta zahrnuje účast odborníků z praxe ve výuce a požadavky na studenta, který musí projít déle trvající praxí tak, aby mohl naplno uplatnit získané teoretické a teoreticko-praktické znalosti. Z hlediska získaných znalostí tak musí být kladen důraz ne jen na technické schopnosti studentů, ale zejména na faktory, které technickou úroveň projektu ovlivňují, jako jsou zejména legislativní požadavky, technologické požadavky, ekonomické požadavky a to ne jen na vstupu, ale zejména s ohledem na realizaci a následný provoz, a výsledné kvalitativní požadavky na dílo. K naplnění těchto předpokladů musí bakalářský studijní program Stavitelství dosáhnout následujících cílů.

Primárním cílem studijního programu Stavitelství je výchova odborníků v oblasti stavitelství s výraznou orientací na stavebně technologické disciplíny, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru projektování a zejména realizace pozemních staveb, dopravních staveb a vodních staveb v takovém rozsahu, aby mohli působit jako přípraváři realizace stavebního díla, stavbyvedoucí, hlavní inženýři projektu, projektoví manažeři (vedoucí stavebního projektu), projektanti v projekčních kancelářích, případně v investorských a dodavatelských organizacích. Dále budou uchazeči připraveni se uplatnit ve státní správě – na stavebních úřadech. Absolventi se mohou stát i stavebními podnikateli. Absolventi tak budou schopni provádět v praxi zejména přípravu realizace projektu a působit při realizaci výstavby tak, aby zaručili zdárný průběh realizace nových projektů, rekonstrukcí staveb a komplexních modernizací budov.

Dalším cílem je výchova odborníků se stavebně technickými a technologickými znalostmi, schopných na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému v oblasti přípravy a realizace stavby zejména s ohledem na funkci stavebního díla, kvalitu stavebního díla, bezpečnost při provádění stavebního díla i s ohledem na budoucí provozní požadavky stavebního díla. Nejdůležitější vlastností musí být vnímavost k technickým problémům projektů staveb a schopnost je technicky dořešit až ke zdárné realizaci respektující veškeré zákonné předpisy, technické normy a též k plné spokojenosti zákazníka.

Při výuce je zohledněno sledování nových technologií a technických postupů ve stavebních oborech. Důraz je kladen na praktické řešení problémů, zahrnující znalosti právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností, znalosti technologie staveb, znalosti souvisejících oborů, stavební fyziky a materiálového inženýrství, znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě, porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí. K naplnění tohoto cíle jsou při výuce používány nejnovější IT prostředky a softwarové vybavení, které dokáže pracovat s informačním modelem budovy – BIM.

V závěru studia je studentům vyhrazeno 12 týdnů na absolvování řízené odborné praxe, která jim umožní konfrontovat svoje znalosti s reálnými potřebami investičních, stavebních, projekčních a správcovských podniků a společností.

Studenti mohou pokračovat v navazujících magisterských programech v oblasti stavebnictví například v oblasti příprava, realizace a provoz staveb, konstrukce a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, popř. stavební management nebo projektový management a inženýring.

Studenti během studia mohou získat certifikáty s celostátní platností v různých oborech, např. absolventi bakalářského studia certifikát odborné způsobilosti pro práci ve výškách, certifikátu o zásadách první pomoci.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Stavitelství je vysokoškolské studium uskutečňované v bakalářském stupni. Studenti však mohou být přijati do jiných magisterských studijních programů Fakulty stavební ČVUT v Praze nebo jiných univerzit na základě přijímacího řízení.

Struktura studia

1. - 2. ročník

V prvním a druhém ročníku se prolínají jak předměty teoretického základu oboru (stavební mechanika, základy navrhování konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, mechanika zemin, zakládání staveb, pozemní stavby, dopravní inženýrství, hydraulika, životní prostředí), tak předměty odborné, zaměřené převážně na oblast realizace staveb a technologií (mechanizace staveb, technologie staveb, pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby).

3.-4. ročník

Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou již jen odborné předměty, zaměřené na výuku metod technologického, prostorového, časového a finančního plánování výstavby, prohloubení znalosti z realizace konstrukcí, seznámení s kontrolními postupy při výstavbě, s informacemi, jak provádět stavby bezpečně, jak pracovat s nejnovějšími nástroji v prostředí BIM (komplexní model projektu) a s možností si vše vyzkoušet na vlastním projektu stavby.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Absolvovat
přijímací
zkoušku

5

Přijít
na zápis
ke studiu

Staňte se žádaným
odborníkem

Studium je nastaveno potřebám studentů i následné poptávce praxe po absolventech.

Díky praktické výuce jsou studenti již od prvního semestru v kontaktu se stavební praxí a své znalosti postupně rozvíjí v oblastech pozemních, inženýrských, dopravních a vodohospodářských staveb. Postupně mají studenti možnost získat i odborná školení a osvědčení, např. z oblasti bezpečnosti práce či řízení kvality.

Praxe při výuce

Přednášky jsou zajišťovány odborníky z praxe. Na základě smluv s fakultou nabízí stavební firmy studentům pro absolvování jejich praxí odborné pracovní pozice. Ve spolupráci s firmami studenti také mohou zpracovávat své závěrečné práce a probíhají i další aktivity, jakou jsou exkurze a odborná školení.

Uplatnění

Absolventi programu Stavitelství se uplatní v různých stavebních profesích a pozicích v oblasti přípravy, realizace, údržby a provozování pozemních, inženýrských, dopravních a vodohospodářských staveb, v dodavatelských i investorských organizacích či v orgánech státní správy, jako stavební podnikatelé či pozicích projekčních, především jako:

Absolventi mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Fakulty stavební Stavební inženýrství, zejména v oboru Příprava, realizace a provoz staveb. Zároveň jsou absolventi díky absolvované praxi okamžitě připraveni nastoupit do praxe s minimální dobou zapracování. I proto jsou absolventi vnímáni velmi pozitivně. Po splnění předepsané praxe mohou absolventi bakalářského studijního programu Stavitelství získat autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Stavitelství vs. Stavební inženýrství

Čím se liší studijní program Stavitelství od studijního programu Stavební inženýrství?

Stavitelství

Stavební inženýrství

Zakončení a další návaznost studia

Studium programu Stavitelství je zakončeno v 8. semestru studia absolvováním odborné řízené praxe u některé z předních českých stavebních společností a zpracováním bakalářské práce, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po úspěšném absolvování tohoto programu lze pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu Fakulty stavební stejného nebo příbuzného zaměření.

Co říkají naši studenti?

Info e-mailem

Mám zájem o informace k přijímacímu
řízení do e-mailu.

Kontakt

Garant studijního programu Stavitelství

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.