Architecture and Building Sciences

Magisterský studijní program
Architektura a stavitelství

Magisterské studium převážně obsahuje předměty z oblasti architektury, urbanismu a architektonické tvorby. Studenti se mohou zaměřit na studium architektury a stavitelství, architektury a urbanismu a ochrany a obnovy památek.

Délka studia

2 roky

Získaný titul

Ing. arch.

Charakteristika

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Architektura a stavitelství je výchova odborníků v oblasti architektury, urbanismu a stavitelství s vyváženými znalostmi architektonických, urbanistických a stavebně technických disciplín, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru navrhování pozemních staveb jako projektanti – architekti v architektonických ateliérech a projekčních kancelářích či jako členové realizačních týmů v procesu výstavby.
Dvouleté magisterské studium programu Architektura a stavitelství obsahuje předměty z oblasti architektury (vybrané stati z dějin architektury a umění, teorie architektury, urbanismu, zahradní a krajinářské tvorby), architektonické tvorby a stavebně projekční činnosti s důrazem na provázanost funkčního technického řešení a architektonického detailu. Základem výuky je komplexně pojatá ateliérová tvorba, která studenty učí celkovému vnímání jednotlivých rozsáhlejších úloh od urbanistické koncepce přes návrh budov po řešení interiéru a parteru. Architektonické předměty jsou doplněny teoretickými, inženýrskými, ekonomickými a humanitními předměty ve vyvážené skladbě tak, aby ve svém souhrnu poskytly komplexní vzdělání pro kvalitní zapojení do praxe. Důraz je kladen na znalosti architektonických, a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí, znalostí technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami uživatele architektonického díla, relevantní pro architektonickou praxi, znalosti právních předpisů relevantní pro architektonickou praxi, znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Principy studia

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze je harmonický obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu, jakými jsou především ateliéry architektonické tvorby, současná architektura a teorie architektury, dějiny umění, ochrana a obnova historického stavebního fondu a památek, urbanismus, územní a krajinné plánování a předměty stavebně inženýrské (architektura a statika, energeticko efektivní navrhování, stavební management). Studium je doplněno o další aspekty zejména z oblasti psychologie a sociologie. V rámci studia si mohou studenti prohlubovat své znalosti volbou ze skupin povinně volitelných předmětů, které jsou komplementární k povinnému kmeni a umožňují individuální rozvoj v oblasti rekonstrukcí, ochrany a obnovy stavebního fondu, resp. památek či urbanismu a územního plánování nebo stavebně technických disciplín ve vztahu k architektuře.

Struktura studia

Zaměření programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Studenti získávají komplexní přehled pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus včetně základů problematiky interiéru, managementu, statiky a dějin umění. V rámci ateliérové tvorby jsou řešena témata především energeticky-efektivního navrhování, konverze a dostavby staveb a areálů. Unikátním předmětem tohoto zaměření je ateliér architektonicko-konstrukční, který kombinuje kreativní aplikaci znalostí statiky v architektonickém návrhu.

Nad rámec společného komplexního přehledu znalostí pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus si studenti prohlubují své znalosti v oblasti urbanismu a územního plánování včetně problematiky GIS a krajinářského plánování. Ateliérová tvorba je zaměřena výhradně na urbanistická témata.

Společný architektonicko-urbanistický znalostní základ prohlubuje toto zaměření o podrobnější poznání problematiky památkové péče v architektuře, tradičních stavebních technologií a profesí, řešení poruch a sanací historických staveb a dějin umění.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Výuka v praxi
a praxe ve výuce

Studentům A+S nabízíme možnost pracovat přímo pod vedením významných architektů. Svůj ateliérový projekt zpracovávali přímo například v architektonické kanceláři „Jakub Cigler Architekti“ a měli možnost se tak současně seznámit i s chodem takové kanceláře v každodenní praxi. Nástup do praxe řeší též předmět „Úvod do profesní praxe“, který je každoročně měněn tak, aby reflektoval současná hlavní témata a dění v oboru. Teoretické informace doplňují zajímavé exkurze.

Úspěchy studentů A+S

První skupinu úspěchů představují interní ocenění semestrálních prací nebo závěrečných prací – Žluté karty, Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) a Nejlepší diplomové práce Fakulty stavební ČVUT v kategorii architektura a stavitelství v „Ceně profesora Voděry“. Druhou skupinou jsou ocenění studentských prací v soutěžích, které Katedra architektury pořádá ve spolupráci s jiným subjektem. A třetí, prestižní, skupinou jsou ocenění v externích soutěžích. Fakulta podporuje Český soběstačný dům a Inspireli Awards.

Uplatnění

Absolvent dvouletého magisterského studia získává titul
Ing. arch.

Charakteristika profesí:

Regulovaná povolání:

Zakončení a další návaznost studia

Státní závěrečná zkouška na programu Architektura a stavitelství se skládá ze dvou částí:

Diplomovou práci lze zpracovávat na Katedře architektury nebo na Katedře urbanismu a územního plánování. Katedra architektury nabízí téma architektonického a stavebního řešení zadaného objektu v kontextu s urbanistickými vazbami. Např. rekonstrukce historického objektu, konverze průmyslového areálu, návrh energeticky efektivní budovy. Katedra urbanismu a územního plánování nabízí téma urbanistického řešení zadané lokality včetně návrhu řešení technické infrastruktury.

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu. Například na Fakultě stavební ČVUT v programech:

Webové stránky a
sociální sítě

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.