Civil Engineering – Environmental Engineering

Magisterský studijní program
Stavební inženýrství – životní prostředí

Najít svoji profesní cestu je na tomto studijním programu jednoduché, protože s životním prostředím přicházejí do styku všechna odvětví lidské činnosti. Možnosti pro profesní cestu i pracovní uplatnění tu jsou proto velmi široké.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Studijní program je zaměřen na získání znalostí potřebných pro samostatnou tvůrčí činnost ve stavebnictví a stavebním inženýrství, v oblastech inženýrství životního prostředí jakožto multioborové disciplíně se zvláštním zaměřením jednak na procesy v krajině volné i urbánní a jednak na interakce mezi lidskou činností, ekosystémy a krajinou. Zahrnuty jsou především otázky vodního hospodářství, změny klimatu, dopravy, využití specifických materiálů a jejich vliv na životní prostředí. Smyslem a cílem studia je především sledování interakcí lidských – inženýrských aktivit se životním prostředím a omezení negativních dopadů na prostředí, krajinu a člověka.

Cílem studijního programu je výchova specialistů kombinujících znalosti stavebně technických disciplín, které absolventům umožní působení v oblasti projektování a realizace staveb krajinného inženýrství. Zároveň jim absolvování dá dostatečné penzum znalostí z oblasti přírodních věd potřebných k hodnocení a ochraně přírody v rámci orgánů státní správy, výzkumu i dalších pozic s environmentálním zaměřením.

Absolventi tedy mohou působit jako součást realizačních týmů v procesu výstavby. Oproti jiným studijním programům stavebního zaměření mají však širší povědomí o fungování krajiny jakožto prostoru realizace, a to jim umožňuje na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému s ohledem na environmentální dopady výstavby. Při výuce jsou sledovány moderní stavební a urbanistické trendy, stejně tak i aktuální problematika vztahu člověka, společnosti a životního prostředí.

Jedním ze základních principů navazujícího studia Stavebního inženýrství – životního prostředí je šířka záběru předmětů a vyvážený poměr základních teoretických předmětů a předmětů profilujícího základu, jakými jsou především projekty, praktická výuka v terénu a povinně volitelné předměty.

Struktura studia

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty, jako například jsou:

Současně student směřuje svůj profesní profil pomocí nabídky povinně volitelných předmětů jako například:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Výuka volitelně a pestře

Oblast životního prostředí nabízí mnoho možností uplatnění, proto i v navazujícím studiu umožňujeme profilaci absolventa volbou povinně volitelných předmětů. Tak může zájemce získat informace ke sféře, jíž by se chtěl dále zabývat. I v magisterském stupni studia podporujeme exkurze, praktickou výuku a práci v terénu i v laboratoři. Téma projektu a diplomové práce si student může volit na libovolné katedře podle svého zájmu.

Možnost volby budoucího profesního zaměření studenti dělají až na základě vlastní zkušenosti s mnoha směry stavebnictví.

S „Životkem“ se neztratíte

Studiu tematiky životního prostředí se lze věnovat na mnoha univerzitách u nás i v zahraničí. Část studia je možné absolvovat na zahraniční univerzitě a díky tomu získat nový pohled na problematiku. Je možné (tématem diplomové práce) se podílet na zajímavých výzkumných projektech vedených naší fakultou. Naši absolventi jsou v praxi oceňovaní pro svou univerzálnost, schopnost přemýšlet a zároveň pro svůj technický základ myšlení. Při práci ani při studiu v zahraničí se tak určitě neztratí.

Uplatnění

Zakončení a další návaznost studia

Diplomová práce navazuje na projekt zpracovávaný v 2. semestru, mnohdy může i navazovat na předchozí bakalářskou práci. Po absolutoriu je student připraven na praxi a další vstřebávání zkušeností, protože oblast životního prostředí je pestrá a každé zadání specifické.

Může se také věnovat zajímavé vědecké a výzkumné spolupráci na projektech fakulty v rámci navazujícího doktorského studia.

Kontakt

Garant studijního programu Stavební inženýrství – životní prostředí

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.