Civil Engineering – Structural and Transportation Engineering

Magisterský studijní program
Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Studijní program Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby je zaměřen na prohloubení nejen teoretických a praktických znalosti potřebných pro navrhování, výstavbu a údržbu inženýrských konstrukcí, staveb dopravní infrastruktury a speciálního zakládání, ale i pro organizaci různých druhů dopravy, ve výzkumu a vývoji pokročilých inženýrských konstrukcí.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Struktura studia

Studium nabízí ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oblastí:
dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, statika  a dynamika staveb, geotechnika

V rámci magisterského programu si student volí jednu ze specializací

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Numerické modelování

Studenti oboru Konstrukce a dopravní stavby mají možnost využít pokročilé 3D numerické modelování pro řešení řady úloh v mechanice konstrukcí a materiálů, geomechanice, modelování ocelových, dřevěných či železobetonových konstrukcí a úloh dynamiky. V oblasti dopravních staveb se nabízí využití speciálního silničního software a nástrojů BIM.

Spolupráce s praxí

Studenti oboru Konstrukce a dopravní stavby využívají možnost úzké spolupráce s praxí a stavebními firmami. Velká část témat diplomových prací vychází z potřeb stavebních firem a výzkumu. Studenti zvolené téma řeší v rámci diplomového semináře či již během své odborné stáže u partnerů fakulty. Řada diplomových prací získala ocenění v mnoha soutěžích (např. Česká betonářská společnost,  České tunelářské asociace, Cena za inovaci skupiny SMP).

Uplatnění

Absolventi oboru se uplatní jako:

Zakončení a další návaznost studia

Studium magisterského studijního oboru se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní odborné zkoušky jednoho tematického okruhu podle katedry, na které byla zpracována diplomová práce. (Odborná zkouška se týká a tematicky rozvíjí diplomovou práci.) Diplomovou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících dané zaměření (Inženýrské konstrukce, Dopravní stavby) podle vlastního výběru. Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědecko-výzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia.

Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studijním programu:

Kontakt

Zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost, bakalářský a magisterský studijní obor
“Konstrukce a dopravní stavby”

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.