Technická zařízení budov

Specializace magisterského programu Budovy a prostředí

Studiem specializace Technická zařízení budov (TZB) získáte znalosti a dovedností potřebné pro navrhování, realizaci i provoz vytápění, větrání, klimatizace, vodovodu, plynovodu, kanalizace, umělého osvětlení  i technologických zařízení jako např. požárně bezpečnostních zařízení nebo dopravních systémů v budovách.

Délka studia

1,5 roku

Geomatika zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí s moderním sběrem prostorových dat, jejich analýzou a vizualizací. Specializace je zaměřena na výuku moderních metod sběru dat (fotogrammetrie, DPZ), analýzu dat (statistika, informatika, GIS) i vizualizaci (kartografie).

Délka studia: 2 roky

Charakteristika

Magisterský studijní program Budovy a prostředí je určen absolventům čtyřletého bakalářského studia se zaměřením na navrhování a projektování pozemních staveb, např. programu Stavební inženýrství – specializace Pozemní stavby; Architektura a stavitelství, Stavitelství a příbuzné programy.

Studium je zaměřeno na komplexní zvládnutí principů koncepčního navrhování budov, jejich částí, energetických a ekologických systémů budov, které při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťují komfortní vnitřní prostředí, reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov (“Integrated building design”).

Během studia jsou prohlubovány znalosti v teoretických a průpravných předmětech jako např. matematika, teorie vnitřního prostředí, energetická náročnost budov a hodnocení vlivu budov na životní prostředí. V jednotlivých profesních oblastech zaměřených na konstrukce budov, energetické a ekologické systémy je kladen důraz na kritéria volby a vzájemné vazby systémů. Odborné předměty jsou soustředěny zejména na optimalizaci řešení konstrukčních, energetických a ekologických systémů charakteristických typů budov bytové, občanské, průmyslové i zemědělské výstavby z pohledu standardních, nízkoenergetických a inteligentních budov.

Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

Obsah studia

Studium specializace zahrnuje odborné předměty jako např.:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Vyvažování otopných soustav

V rámci výuky se v laboratořích TZB seznámíte s praktickou prací s moderními přístroji pro diagnostiku a zaregulování teplovodních otopných soustav. Oblíbená je termovizní kamera  nebo ultrazvukový průtokoměr, stejně jako bezdrátové sondy s přístupem přes aplikaci v mobilním telefonu.

Letní škola TZB

Katedra TZB ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí pořádá před zahájením zimního semestru intenzivní 3 denní dobrovolnou Letní školu TZB s podtitulem „… aneb co v osnovách nebylo“.  Zaměření LŠ TZB se každý rok mění a reaguje na aktuální problémy – např. v roce 2022 bylo „Resilientní systémy TZB pro budovy 21.století“.  Letní škola probíhá   formou přednášek, diskusí a workshopu a účastníci mají možnost vyzkoušet si praktické ukázky, využít možností konzultací s přítomnými odborníky z technických univerzit v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích a špičkovými odborníky z praxe i se seznámit se základy psychologie týmové práce.

Uplatnění

Absolvent se uplatní jako:

Návaznost dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu:

Pozemní stavby

Další informace z oboru

Kontakt

garant studijního programu Budovy a prostředí

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.