Magisterský studijní program
Inteligentní budovy

Program je zaměřen na výchovu odborníků se znalostmi v oblasti moderních chytrých budovy. Jedná se o program s širším záběrem pokrývající obory spojené s navrhováním a provozováním chytrých budov – stavebnictví, elektrotechniku a strojírenství. Výuka je prováděna na pracovištích fakult specializovaných na tuto problematiku.

Zaměření programu odpovídá realitě současného stavitelství, kdy budovy jsou komplikovanými technologickými objekty a jsou potřeba odborníci, kteří budou umět využít schopnosti řídicích systémů ke zvýšení komfortu a snížení energetické náročnosti.

Délka studia

2 roky

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Studijní program připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov, vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy. Připravuje tak především odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov (integrace stavebního řešení, systémů techniky prostředí staveb a TZB, řídicích, energetických a informačních systémů).

Jde o absolventy se širokým průřezovým přehledem a nikoliv úzké specialisty. Absolventi nacházejí uplatnění v architektonických ateliérech při koncepčních návrzích budov a řešení obecné potřeby optimálního vnitřního prostředí budov. Další významné uplatnění nacházejí v řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov, ve firmách „facility managementu“. Uplatnění je možné i v oblastech: projekt manager, koordinátor, poradenská činnost, vývoj a výzkum technologií IB. Absolventi se uplatní ve výstavbě a provozování budov energeticky, ekonomicky a funkčně efektivních. Jejich odborného profilu využívají projektanti, investoři, developeři i uživatelé moderních staveb.

Struktura studia

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Počítačové vybavení pro studenty

Studenti programu mohou využívat několik počítačových učeben s výkonným hardwarovým vybavením. Softwarové vybavení je zaměřeno na modelování a navrhování konstrukcí a systémů. Vedle řady CAD / BIM nástrojů, profesionálních programů používaných v praxi, programů pro modelování a simulaci budov jsou k dispozici i programy vytvořené na pracovištích ČVUT (např. Národní kalkulační nástroj pro hodnocení energetické náročnosti budov).

Zázemí pro výuku

Praktická část výuky probíhá v moderních laboratořích pracovišť – např. Laboratoři inteligentních budov, kde studenti mohou absolvovat kurz řídicích systémů budov. Studenti mají možnost při zpracování svých závěrečných prací využít i vybavení Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), se kterým program úzce spolupracuje.

Uplatnění

Zakončení a další návaznost studia

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Zaměření diplomové práce vychází ze zaměření studenta i aktuálních zadání vzniklých ze spolupráce s odbornou veřejností i praxí. Může se tak jednat o teoreticky zaměřené práce stejně jako o praktické návrhy nebo měření.

Studium dává dostatečný základ pro možné pokračování studia na doktorských studijních programech.

Další informace z oboru

Kontakt

Garant programu Inteligentní budovy

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.