Preparation, Erection and Operation of Constructions

Magisterský studijní obor
Příprava, realizace a provoz staveb

Studium rozšiřuje znalosti z bakalářského studia zejména v oblasti přípravy, realizace a provozu staveb.  Studenti jsou vedeni k tvůrčí aplikaci nabytých znalostí s cílem řešit komplexní zadání a projekty, vycházející z potřeb praxe s využitím digitálních technologií.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Struktura studia

Magisterské studium se zaměřuje na témata, kterými například jsou:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Pravidelné exkurze

Výuka je pro zajištění kontaktu s praxí a aktuálním vývojem ve stavebnictví podporována pravidelnými exkurzemi. Studenti se účastnili např. těchto exkurzí:

Při těchto exkurzích se studenti seznamují s profesí stavbyvedoucích, přípravářů staveb a v neposlední řadě s činností stavebních dozorů a koordinátorů BOZP. Přednášky jsou zajišťovány s využitím externích odborníků z předních firem z oboru.

Možnost seberealizace

Specializace umožňuje díky širokému záběru napříč obory a využití digitálních technologií realizovat zajímavé studentské nápady v rámci cvičení i  závěrečných prací. Unikátní přístrojové vybavení a osobní přístup vyučujících studentům umožňuje věnovat se technologickým projektům, materiálovému výzkumu, virtuálnímu plánování výstavby v prostředí BIM nebo třeba robotickému stavění a 3D tisku.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v těchto oblastech:

Zakončení a další návaznost studia

Studium je zakončeno diplomovou prací na zvolené téma z oblasti plánování výstavby, managementu kvality, BOZP, materiálového výzkumu, BIM nebo aplikace robotiky ve výstavbě. Tato práce je podrobena obhajobě před odbornou komisí, během níž student odpovídá na otázky týkající se oboru práce a prezentuje svoje znalosti a schopnost řešit technické i manažerské problémy.

Specializace umožňuje talentovaným absolventům dále rozvíjet svoje studijní zaměření a odborné téma v návazném doktorském studiu. Zde student pod vedením školitele zpracovává doktorskou práci na zvolené téma, kterou po složení státní doktorské zkoušky obhajuje před odbornou komisí s cílem prokázat schopnost tvůrčí vědecké práce. Úspěšní absolventi získají titul Ph.D.

Další informace z oboru

Kontakt

Garant specializace Příprava, realizace
a provoz staveb

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.